VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖTILLSTÅND OCH MKB > GRUVOR

Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

GRUVOR
Håkan Ignell
Miljökonsult, fladdermusspecialist
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 00
mobil 0708-12 31 71

Gruvor

Gruvor kan ta ytor i anspråk där hänsyn behöver tas till hydrologi eller känsliga naturmiljöer och arter. Påverkan på naturmiljö är därför ofta viktigt att utreda inför ansökan om bearbetningskoncession och miljötillstånd. Calluna kan erbjuda en mångfald av tjänster för gruvverksamheter, främst olika typer av underlagsutredningar.

Vid ansökan om bearbetningskoncession upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där projektets möjliga konsekvenser för miljön bedöms. För att kunna upprätta en MKB krävs olika typer av underlagsutredningar, bland annat inom naturmiljöområdet.

 

 

Underlagsutredningar till MKB

Ibland räcker det att få en allmän bild av områdets befintliga naturvärden och i andra fall krävs djupare kunskap om ett specifikt område, en art eller en artgrupp för att man ska kunna gå vidare i processen. Calluna kan erbjuda en mängd olika naturmiljöutredningar och tjänster, både på land och i vatten, till exempel:

  • Naturvärdesinventering – ger god överblick över områdets lokala naturvärden
  • Biologisk infrastruktur – en GIS-baserad analys som pekar ut ekologiska samband i landskapet
  • Fågelutredningar – bl.a. häckfågeltaxering och inventering av särskilt skyddsvärda arter
  • Fladdermusinventering – fladdermusrika miljöer eller förekomst av hotade arter
  • Natura 2000-utredningar – oftast mycket specifika artfrågor eller särskilda livsmiljöer
  • Provfisken – viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk
  • Vattenprovtagningar – undersökningar av bl.a. bottenfauna och vattenkvalitet
  • Bullerutredningar– utredning av buller i naturmiljöer
  • Processtöd – Calluna ger råd och stöd, deltar i eller driver MKB-processen mm

 

Efter att du har fått tillstånd

Miljötillståndet kan innehålla krav på uppföljning eller kontrollprogram. Vi kan hjälpa till med att ta fram biologiska kontrollprogram och genomföra uppföljningen.