Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

Vattenverksamhet - utvalda referenser

Nedan finns ett urval av referensprojekt inom vattenverksamheter. 

 

Förstudier

Norrköping regleringsinstruktion - identifiering av känsliga arter, tekniska förutsättningar och potentiella konflikter med andra intressen. Uppdraget utmynnade i rekommendationer för naturvårdsinriktad skötsel av elva vattenverksamheter i vattendrag. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun. 

Jonsbergs kvarn - identifiering av känsliga arter och tekniska förutsättningar. Uppdraget utmynnade i förslag på genomförande av en rivning av ett vandringshinder, med målet att underlätta för fauna att passera i ett vattendrag. Projektet innefattade även anmälan av vattenverksamhet och Calluna deltar även i genomförandet. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun. 

 

Naturvårdsarter och skyddsvärda miljöer

Stångån - naturvärdesinventering med hjälp av musslor och makrofyter. Stormusslor och undervattensväxter inventerades och användes som underlag för en naturvärdesinventering (NVI). Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

Kärsbyån - planerad utrivning av dämme som utgör vandringshinder för fauna i en kulturhistoriskt värdefull kvarnmiljö i Motala. Uppdragsgivare: Motala kommun.

 

Miljöpåverkan av verksamheter

Tinnerbäcken - kontrollprogram för vattenverksamhet. Restaurering av delar av Tinnerbäckens vattensystem, inklusive återställandet av Rosenkällasjöns öppna vattenmiljöer. Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

 

MKB och juridiska bedömningar

Referensprojekt för MKB inom vattenverksamhet beskrivs här.