VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖTILLSTÅND OCH MKB > TÄKTER

Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

TÄKTER
Håkan Ignell
Miljökonsult, fladdermusspecialist
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 00
mobil 0708-12 31 71

Täkter

Täktverksamheter påverkar miljön på många olika sätt. Bland annat är förlust av naturvärden och utsläpp till vatten ofta viktiga aspekter att behandla vid till exempel tillståndsansökan. Calluna kan erbjuda en mångfald av tjänster för täktverksamhet, både olika typer av underlagsutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Täktverksamhet kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken och vid ansökan om miljötillstånd upprättas en MKB där projektets möjliga konsekvenser för miljön bedöms. För att kunna upprätta MKB:n krävs olika typer av underlagsutredningar, bland annat inom naturmiljöområdet. Husbehovstäkter är dock oftast inte tillståndspliktiga, men ska anmälas för samråd om de kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

 

Helhetslösningar

Inte minst för naturmiljön är det viktigt att täkters lokalisering utreds noga. Callunas samlade kompetens gör att vi kan erbjuda helhetslösningar vid miljöbedömningar och tillståndsärenden. För täktverksamheter kan vi driva MKB-processen, leda projektet och samordna underlagsutredningarna. För anmälningspliktiga husbehovstäkter kan vi utreda möjlig miljöpåverkan inför samrådet.

Underlagsutredningar

Ibland räcker det att få en allmän bild av områdets befintliga naturvärden och i andra fall krävs djupare kunskap om ett specifikt område, en art eller en artgrupp för att man ska kunna gå vidare i processen. Calluna kan erbjuda en mängd olika naturmiljöutredningar och tjänster, både på land och i vatten, till exempel:

  • Naturvärdesinventering – ger god överblick över områdets lokala naturvärden
  • Biologisk infrastruktur – en GIS-baserad analys som pekar ut ekologiska samband i landskapet
  • Fågelutredningar – bl.a. häckfågeltaxering och inventering av särskilt skyddsvärda arter
  • Fladdermusinventering – fladdermusrika miljöer eller förekomst av hotade arter
  • Natura 2000-utredningar – oftast mycket specifika artfrågor eller särskilda livsmiljöer
  • Provfisken – viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk
  • Vattenprovtagningar – undersökningar av bl.a. bottenfauna och vattenkvalitet
  • Bullerutredningar – utredning av buller i naturmiljöer
  • Miljöövervakning – både på land och i vatten
  • Processtöd – Calluna ger råd och stöd, deltar i eller driver MKB-processen mm

 

Efter att du har fått tillstånd

Tillståndet från länsstyrelsen kan innehålla krav på uppföljning eller kontrollprogram. Vi kan hjälpa till med att ta fram biologiska kontrollprogram och genomföra uppföljningen. Vi kan även erbjuda rådgivning vid iordningställande av området när verksamheten ska avslutas.

 

Foto: Mattias Stahre.