Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

LANDSKAPSANALYSER
Oskar Kindvall
Miljökonsult, GIS-specialist
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
mobil 0730-62 28 73

Landskapsanalyser

Calluna utför flera olika typer av landskapsanalyser i syfte att identifiera samband mellan olika naturmiljöer. Metoderna bygger på analyser av befintligt underlagsmaterial från tidigare inventeringar och naturgeografiska förutsättningar. Stora delar av arbetet sker i GIS-program.

Analysresultaten lämpar sig väl för att skaffa sig en inblick i vilka frågor och miljöer som man bör fokusera på vid planering inför exempelvis större infrastrukturprojekt, i reservatsplanering eller liknande. 

Några olika specifika metoder vi arbetar med: