Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

Miljötillstånd

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi har heltäckande kompetens om bl.a. miljölagstiftning och PBL, Natura 2000, strandskydd, artskyddsförordningen, vattenverksamhet, biotopskydd, naturreservat, naturminnen och kompensationsåtgärder. 

Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder och gör allt från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) åt färdiga tillståndshandlingar. Vi kan arbeta med allt från naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, MKB-processer, samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial med mera. Vi är även ofta expertstöd i juridiska processer gällande exempelvis artskyddsfrågor. 

Varmt välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa till!