Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

Skötselplaner

Skötsel av natur efterfrågas mer och mer. Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av golfbanor, alléer och jordbruksmark m.m.

Vanliga typer av naturmiljöer som ska skötas i skötselplanerna är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.