VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖTILLSTÅND OCH MKB > VINDKRAFT

Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VINDKRAFT
Håkan Ignell
Miljökonsult, fladdermusspecialist
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 00
mobil 0708-12 31 71

Vindkraft

Påverkan på naturmiljö är viktigt att hantera när man planerar för ny vindkraft. Calluna kan erbjuda flera tjänster för olika projekteringsskeden och platser, både underlagsutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

 

Förstudier

I tidiga skeden handlar det främst om att hitta lämpliga platser i landskapet, både när det gäller vindkraftparker och vindbruksplaner. För att lyckas behövs kunskap om landskapet. Calluna har utvecklat metoden Biologisk infrastruktur för detta ändamål, en GIS-baserad analys som pekar ut ekologiska samband i landskapet vilka påverkas av vindkraft. Analysen kan kombineras med andra underlag, som vindkartor och kulturmiljöanalyser.

 

Utformning av vindkraftparker

När man testar olika verksplaceringar och påbörjar arbetet med en MKB kan Calluna hjälpa till med flera olika tjänster. De vanligaste underlagsutredningarna till en MKB är:
Naturvärdesinventering – ger en god överblick över utredningsområdets lokala naturvärden.
Marina inventeringar – flera olika studier, vanligtvis dykning kombinerat med bottenfaunaprovtagning.
Biologisk infrastruktur – kan vara aktuellt om analysen inte gjorts tidigare, för att lösa verkens placeringar.


3D illustration över flygvägar för fåglar bland vindkraftverk.

Ibland krävs djupare kunskap om till exempel ett område, en art eller en artgrupp för att man ska kunna gå vidare i processen. Vi kan erbjuda en mängd olika utredningar, dessa är de vanligaste:
• Fågelutredningar – bland annat häckfågeltaxering och analyser av kollissionsrisk för skyddsvärda arter.
• Fladdermusinventering – fladdermusrika miljöer eller förekomst av hotade arter.
• Natura 2000-utredningar – oftast mycket specifika artfrågor eller särskilda livsmiljöer.
• Provfisken – viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk.
• Processtöd – Calluna ger råd och stöd, deltar i myndighetssamråd.

 

Detaljprojektering

När väl verkens placeringar är beslutade ska bland annat vägar och ledningar projekteras. Calluna kan då erbjuda en mindre variant av naturvärdesinventeringen, särskilt utformad för ledningsprojektörer, vilken vi föreslår görs tillsammans med en arkeolog. Syftet är att undvika konflikter med natur- och kulturmiljövärden och att föreslå lämpliga åtgärder där konflikt inte kan undvikas.

 

Efter att du har fått tillstånd

Tillståndet från länsstyrelsen eller miljödomstolen kan innehålla krav på uppföljning eller kontrollprogram. Vi kan hjälpa till med att ta fram biologiska kontrollprogram och genomföra uppföljningen.

 


Nordisk fladdermus. Foto: Håkan Ignell.