Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Kunskapssammanställningar

 

Sammanställningar, handböcker och informationsskrifter

Calluna skriver och utformar handböcker och olika typer av informationsskrifter baserade på bästa tillgängliga kunskaper. Kunskapssammanställningar görs med gängse vetenskaplig metod.

Resultaten från forskningen redovisas populärvetenskapligt och på svenska, för att nå ut effektivt inom landet till identifierad målgrupp.

 

Exempel på publikationer och kunskapssammanställningar

Temablad åt Trafikverket:
- Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar
- Biotopvård i vattendrag
- Viltanpassning av befintliga broar 

Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar

Rapporter inom forskningsprogrammet TRIEKOL:
- Påkörda djur - trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem
- Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer

Ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur - principer och metoder för väg och järnväg