VÅRA ERBJUDANDEN INOM > FORSKNING OCH INNOVATION > METODUTVECKLING

Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Metodutveckling

 

Nya eller utvecklade metoder inom inventering och miljöbedömning

Praktisk naturvård stöter ständigt på nya utmaningar. Nya metoder behöver därför utvecklas kontinuerligt. Vår gedigna erfarenhet från praktiskt naturvårdsarbete ger oss goda förutsättningar att utveckla metoder som fungerar i praktiken – och som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Calluna har bland annat egna metoder för analyser av landskapets ekologiska samband (Biologisk infrastruktur) och för analys och visualisering av ekosystemtjänster (ERICA).

Vi har även deltagit i utvecklandet av en SIS-standard för naturvärdesinventeringar (NVI), och landskapsanalyser för tidiga skeden av infrastrukturplanering (LiLP).

Calluna har även varit med i framtagandet av en metod för identifiering av konfliktpunkter gällande trafikbuller i värdefulla naturområden via forskningsprogrammet TRIEKOL.

 

Referensprojekt inom metodutveckling

Läs mer om ovanstående arbeten inom metodutveckling och andra referensprojekt: