Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Metodutveckling: Grön Infrastruktur

 

Analyser i GIS visar landskapets ekologiska samband

Landskapsekologiska analyser ger bra underlag för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet. I många exploaterings- och planeringsprojekt behöver man lyfta blicken från enskilda naturområden och se hela landskapets betydelse för den biologiska mångfalden.

Calluna har utvecklat en metod för att analysera den gröna infrastrukturen i landskapet, till största delen baserat på GIS-analyser som anpassats till olika naturtyper och arter.

Syftet med att analysera hela landskapet, istället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av ett projektes konsekvenser för naturmiljön. En analys av den biologiska mångfaldens infrastruktur är ett vasst verktyg för att analysera skillnader mellan alternativa lokaliseringar.

 

Läs mer

Här kan du läsa mer om själva metoden för Grön Infrastruktur.