Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Temablad om skapande av naturmiljöer

På uppdrag av Trafikverket har Calluna tagit fram temablad om skapande av värdefulla naturmiljöer i väg- och järnvägsmiljöer. Temabladen beskriver hela processen när man ska skapa olika naturmiljöer inom investeringsprojekt, allt från vad man behöver kartlägga tidigt i planeringen till gällande tekniska krav. De är tänkta att utgöra en brygga mellan teori och praktik, det vill säga vara ett stöd så att det blir rätt vid anläggningen.

 

Temablad om viltanpassning av broar

Temabladet Viltanpassning av befintliga broar handlar om kostnadseffektiva åtgärder som minskar barriäreffekterna av den befintliga infrastrukturen, det vill säga anpassningar av broar som primärt är avsedda för småvägar eller gång- och cykeltrafik. Här kan du ladda ner temabladet.

 

Temablad om anpassningar av glasskärmar för fåglar

Temabladet Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar handlar om olika åtgärder för att skydda fåglar från glasrutor i bullerplank. Här kan du ladda ner temabladet.

 

Temablad om åtgärder i vattendrag

Temabladet Biotopvård i vattendrag handlar om olika typer av restaureringsåtgärder för att återställa de biologiska funktionerna i ett vattendrag. Här kan du ladda ner temabladet Viltanpassning av befintliga broar. Här kan du ladda ner temabladet.