Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Trafikbuller i naturmiljöer

 

En metod för att identifiera konfliktpunkter

Vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt och leder bland annat till stress och ohälsa. Hittills har man hanterat problemet främst i bebyggd miljö, men även i naturmiljöer utgör bullret en allvarlig störningsfaktor som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion.

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL har Calluna varit med och utvecklat en metod för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet. Metoden ska även kunna användas i tidiga planeringsskeden för nya väg- eller järnvägsprojekt och kan också fungera för uppföljning av effektiviteten av genomförda åtgärder. 

 

Läs mer

Här kan du ladda ner TRIEKOL-rapporten Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter.

Här kan du ladda ner TRIEKOL-rapporten Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – slutrapport.