Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Vetenskaplig publicering

Den vetenskapliga publiceringen av nya resultat och metoder är en grundpelare i uppdragsforskningen. Publiceringen innebär att resultaten blir granskade av vetenskapssamhället samt allmänt tillgängliga för forskare och användare över hela världen. Vetenskaplig publicering ger inte bara trovärdighet till ett projekt utan bidrar också till att resultat och erfarenheter kommer fler till del, och till en långsiktig förstärkning av det allmänna kunskapsläget. Vi eftersträvar open-access publicering.

Vi kan hjälpa till att identifiera delar av utrednings- eller inventeringsprojekt som är av allmänt vetenskapligt intresse och därför möjliga att publicera vetenskapligt.

 

Exempel på vetenskapliga artiklar

Se exempel på vetenskaplig publicering som är gjord av Callunas medarbetare.