VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > FLYGPLATSER

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

KONTAKTPERSON FÖR INFRASTRUKTUR

FLYGPLATSER
Jakob Sörensen
Affärsområdeschef Energi och naturresurser
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
mobil 0705-62 15 85

Flygplatser

Calluna har arbetat med flera av Sveriges flygplatser, både större och mindre. Vi har både deltagit i domstolsförhandlingar inför nytt tillstånd, genomfört naturmiljöundersökningar på flygplatsernas marker och upprättat skötselplaner, kontrollprogram, miljökonsekvensbedömningar mm.

 

Referensprojekt