VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > HAMNAR

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Hamnar

Calluna har erfarenhet av att arbeta med allt från småbåtshamnar till Sveriges största hamnar. Vi har deltagit i en stor mängd tillståndsärenden och detaljplaner för småbåtshamnar där vi ofta ansvarat för samtliga naturmiljöutredningar och konsekvenser för naturmiljön.

 

Referensprojekt