VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > LEDNINGAR

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

KONTAKTPERSON FÖR INFRASTRUKTUR

LEDNINGAR
Annika Stål Delbanco
Miljökonsult
Husargatan 3
211 28 Malmö
mobil 0709-50 24 38

Ledningar

 

Samordnad natur- och kulturmiljöutredning

Att dra nya ledningar, eller lägga om befintliga, påverkar ofta natur- och kulturmiljöer. Genom vårt samarbete med kulturmiljöspecialister kan vi erbjuda en tids- och kostnadsbesparande samordnad natur- och kulturmiljöutredning. Med en gemensam rapport söker du tillstånd enligt Kulturminneslagen, samtidigt som samråd enligt Miljöbalken sker. Det ger i slutänden mindre pappersexercis och kortare handläggningstider hos länsstyrelsen.

Om även vattenmiljöer berörs så kompletteras rapporten med en anmälan om vattenverksamhet. Det kan knappast bli smidigare!