VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > HAMNAR - UTVALDA REFERENSER

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Hamnar - utvalda referenser

Calluna har erfarenhet av att arbeta med allt från småbåtshamnar till Sveriges största hamnar. Vi har deltagit i en stor mängd tillståndsärenden och detaljplaner för marinor där vi ofta har ansvarat för samtliga naturmiljöutredningar och bedömningar av konsekvenser för naturmiljö.

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Större hamnar

Göteborgs hamn - utredningar om arter som omfattas av artskyddsförordningen, med nulägesanalys och kompensationsplanering. Bakgrunden till uppdraget var att Göteborgs hamn önskar expandera logistikytorna i närområdet till hamnen och att det i dessa naturmiljöer finns hotade och känsliga arter. Utmaningen var att kunna exploatera området utan att detta får negativa konsekvenser för arterna. Uppdragsgivare: Göteborgs hamn.

Norviks hamn - naturmiljöundersökningar för den nya storhamnen till Stockholm. Calluna genomförde alla naturmiljöundersökningar, vilket omfattade allt från provfisken och provtagning av bottenfauna, till vegetationsundersökningar och olika typer av utredningar för dumpningsytor för muddermassor etc.

Norrköpings hamn - uppföljning av arbetena med ny farled till Norrköpings hamn. Uppdragsgivare: Sjöfartsverket. 

 

Småbåtshamnar

Sandhamn - utbyggnad av KSSS marina i Stockholms skärgård. 

Gertrudsvik - hamn i Västervik. 

Skärklova - hamn utanför Nyköping.

Mauritzberg och Björnö - hamnar öster om Norrköping.