VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > LEDNINGAR - UTVALDA REFERENSER

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Ledningar - utvalda referenser

Calluna har arbetat med utredningar och konsekvensbedömningar för alla olika typer av ledningar i landskapet, såsom VA-nät, elnät och ledningar för gas och fjärrvärme. 

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

VA-nät

Käppalaverket - naturmiljöutredningar i samband med anslutning av kommunens avloppsnät till Käppalaverket i Lidingö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.

Arkösund och Djurön - utbyggnad av VA till Arkösund och Djurön. Uppdragsgivare: Norrköping vatten. 

Roxen och Stångåns sjösystem - VA genom sjöar söder om Linköping. Uppdragsgivare: Tekniska verken i Linköping. 

 

Elnät

Bland våra kunder märks till exempel Eon och Vattenfall. Det handlar då ofta om stomnät eller större ledningsdragningar som kan påverka både vattenmiljöer och värdefulla landmiljöer. Efter stormen Gudrun och Per deltog Calluna i åtskilliga mil med detaljprojektering av de mindre elnäten när luftledningar grävs ner. Arbetet har ofta skett tillsammans med en arkeolog i fält vilket inneburit många fördelar vad gäller miljötillstånd och snabb projektering. Vi har också arbetat med riktigt stora ledningsprojekt som exempelvis NordBalt från Sverige till Baltikum. 

 

Gasledningar

Calluna har deltagit med naturmiljöundersökningar inför flera etapper av gasledningar genom Östergötland, Sörmland och Västmanland. Arbetet har innefattat såväl marina miljöer och sötvatten som landinventeringar. Materialet har arbetats in i MKB som behövs till koncessionsansökan. En av våra största kunder är Eon. 

 

Fjärrvärme

Även utbyggnaden av fjärrvärme kan beröra känsliga naturmiljöer. Calluna har exempelvis utfört inventeringar i samband med ny fjärrvärme mellan Linköping och Ljungsbro.