VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

KONTAKTPERSON FÖR INFRASTRUKTUR

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR
Annika Stål Delbanco
Miljökonsult
Husargatan 3
211 28 Malmö
mobil 0709-50 24 38

Vägar och järnvägar

 

Investeringsprojekt

Inom investering har vi varit inblandade i allt från de tidigaste planeringsskedena till åtgärdsuppföljning, både rena naturmiljöuppdrag och miljöexperttjänster som MKB:er. Vi har stor erfarenhet av alla skeden, från förstudie till arbetsplan. Vanliga uppdrag inom investering är MKB:er för olika typer av vägprojekt men Calluna har även arbetat med stora projekt som Ostlänken, Götalandsbanan, MKB för nya E18 Örebro-Lekhyttan och E22 (flera etapper från Norrköping till Skåne).

 

Drift och underhåll

Inom drift och underhåll arbetar vi med naturmiljöer som artrika vägkanter, vattendrag och alléer. Exempel på uppdrag som Calluna har utfört är inventeringar av artrika vägkanter och alléer i Region Väst.

 

Innovation och forskning

Calluna har även varit delaktiga inom forskning och utveckling där vi bidragit med metoder för biologisk infrastruktur, standard för naturvärdesinventering och buller i naturmiljöer. Vi har även deltagit som experter i flera regeringsuppdrag, bland annat höghastighetsutredningen och utveckling av miljöbedömning i tidiga skeden.

 

Specifika tjänster

Calluna kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  • MKB:er för olika typer av investeringsprojekt
  • Viltutredningar
  • Utredningar kring ekodukter och viltpassager
  • Utredningar kring biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer
  • Kulturmiljöutredningar
  • Bullerutredning i naturmiljöer
  • Anläggning och restaurering av natur
  • Inventering av artrika vägkanter
  • Inventering av alléer

 

Referensprojekt

Ett urval av referensprojekt inom väg och järnväg.