Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

KONTAKTPERSON FÖR INFRASTRUKTUR

LANDSKAPSANALYSER
Oskar Kindvall
Miljökonsult, GIS-specialist
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
mobil 0730-62 28 73

Landskapsanalyser

Calluna utför flera olika typer av landskapsanalyser i syfte att identifiera samband mellan olika naturmiljöer. Metoderna bygger på analyser av befintligt underlagsmaterial från tidigare inventeringar och naturgeografiska förutsättningar. Stora delar av arbetet sker i GIS-program.

Analysresultaten lämpar sig väl för att skaffa sig en inblick i vilka frågor och miljöer som man bör fokusera på vid planering inför exempelvis större infrastrukturprojekt, i reservatsplanering eller liknande. 

Några olika specifika metoder vi arbetar med: