Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Miljötillstånd

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi har heltäckande kompetens om bl.a. miljölagstiftning och PBL, Natura 2000, strandskydd, artskyddsförordningen, vattenverksamhet, biotopskydd, naturreservat, naturminnen och kompensationsåtgärder. 

Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder och gör allt från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) åt färdiga tillståndshandlingar. Vi kan arbeta med allt från naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, MKB-processer, samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial med mera. Vi är även ofta expertstöd i juridiska processer gällande exempelvis artskyddsfrågor. 

Varmt välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa till!