Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Skötselplaner

Skötsel av natur efterfrågas mer och mer. Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av golfbanor, alléer och jordbruksmark m.m.

Vanliga typer av naturmiljöer som ska skötas i skötselplanerna är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.