VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > ARTINVENTERINGAR

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Artinventeringar

Calluna genomför riktade inventeringar efter de flesta organismgrupper och enskilda arter. Vi har artspecialister som inventerar både på land och i vattenmiljöer, och för de artgrupper som vi saknar kompetens inom har vi goda samarbeten med ett flertal underkonsulter. 

 

Fisk och bottenfauna

Calluna provtar bottenfauna samt utför elfiske och nätprovfiske. Vi har stor erfarenhet inom kartering och utredningar om djurlivet i vattenmiljöer, både i söt-, brack- och saltvatten. 

 

Fladdermöss

Fladdermöss kan påverkas av exploatering och andra verksamheter i naturen, till exempel genom förändringar av värdefulla livsmiljöer, störningar under födosök eller förändringar längs flyttstråk. Calluna är ledande i Sverige inom fladdermöss och kan erbjuda ett flertal typer av utredningar. I vårt arbete ingår förslag till hänsyn, skyddsåtgärder och förändringar av projektet.

 

Fåglar

Fåglar påverkas ofta av olika exploateringsprojekt och verksamheter i naturen. Det kan handla om att deras boplatser försvinner, störningar under häckningsperioden eller kollisioner med vindkraftverk. Calluna har stor kompetens inom detta område och kan erbjuda alla tänkbara typer av inventeringar och utredningar.

 

Grod- och kräldjur

Det är inte ovanligt att behovet av grod- och kräldjursutredningar uppstår inom olika exploateringsprojekt som vägbyggnationer eller detaljplaner för nya bostadsområden. Inledningsvis kan det handla om inventeringar av olika arter eller lämpliga livsmiljöer. Därefter behövs ibland utredningar av olika slag, analyser av populationsförändringar, konsekvensbedömningar av olika alternativ eller förslag till lämpliga åtgärder. Calluna har stor vana av att utreda olika typer av frågeställningar gällande grod- och kräldjur. Inom företaget finns ett flertal inventerare och artexperter för både grodor, paddor, salamandrar, ödlor och ormar. 

 

Insekter

Callunas insektsspecialister har stor erfarenhet av artbestämning och inventering av insekter inom de flesta insektsgrupper. Vi samarbetar även med artspecialister för bestämning av arter som kräver särskild fackkunskap. Calluna har kompetens för inventering och artbestämning av bland annat dagfjärilar, humlor och vildbin, trollsländor, stickmyggor, dykarskalbaggar, gräshoppor och vårtbitare, dyngbaggar och vedlevande insekter. 

 

Växter, lavar, mossor och svampar

Calluna har ett flertal inventerare med både allmänna kunskaper och expertkompetenser inom dessa olika artgrupper. Vi inventerar och artbestämmer både kärlväxter på land och makrofyter i vattenmiljöer, samt lavar och mossor och svampar. 

 

Övriga artgrupper

Calluna har en stor samlad kompetens om olika artgrupper, och inom de områden som vi saknar kompetens samarbetar vi med fristående artspecialister. 

Vi utför givetvis även inventeringar och utredningar som kombinerar olika arter eller artgrupper, exempelvis inventeringar av signalarter och rödlistade arter.