VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Ekosystemtjänstanalys

Calluna erbjuder tjänsten ekosystemtjänstanalys (ERICA) för att kartlägga, analysera och visualisera ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till vår välfärd. Ett projekt, till exempel en åtgärd eller en plan, kan påverka områdets ekosystemtjänster både negativt och positivt. Oförsiktig exploatering kan minska ett områdes möjligheter att generera ekosystemtjänster medan en del åtgärder kan bidra till att värdefulla ekosystemtjänster skapas.

Syftet med ekosystemtjänstanalysen är att genom ett processinriktat och inkluderande arbetssätt synliggöra de värden som våra ekosystem genererar till samhället. Resultatet av processen bidrar till beslutsunderlag som uppmärksammar vilka värden som påverkas av ett projekt och vilka hänsyn som kan tas för att minska negativ påverkan. Det kommer även att kunna belysa förslag på lösningar som kan öka värdet av de genererade ekosystemtjänsterna i det aktuella området.

 

Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra underkategorier: producerande, reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster. Med producerande menas förnybara resurser och råvaror som exempelvis trämaterial och livsmedel, medan reglerande ekosystemtjänster avser till exempel pollinering, luft- och vattenrening. Kulturella ekosystemtjänster är sådant som ger upplevelsevärden och bidrar till god hälsa, exempelvis möjligheter till ett rikt friluftsliv. De understödjande tjänsterna, som biologisk mångfald och jordformationer, är vad de andra kategorierna är beroende av för att genera sina tjänster. Av de fyra kategorierna är det bara de producerande tjänsterna som synliggörs i det samhällsekonomiska perspektivet BNP, trots att de övriga tre också har livsavgörande värden för oss människor.

 

ERICA (ekosystemtjänstanalys) - en unik process

För att kartlägga, analysera och visualisera vilka ekosystemtjänster som genereras i ett område leder Calluna en process där olika aktörer och intressenter engageras och en mängd data samlas in. Processen är indelad i flera steg och kan genomföras i ett eller flera delprojekt.

Steg i processen och frågeställningar som besvaras är exempelvis:

  • Definiera – Vilka ekosystemtjänster finns i området?
  • Identifiera – Vilken indata finns tillgänglig och vilka metoder behövs i arbetet?
  • Kartera – Vad visar indatat och hur förhåller de sig spatialt?
  • Värdera – Hur värderas ekosystemtjänsterna i en multi-kriterieanalys?

 

Presentation

Under hela processen återkopplas regelbundet resultat och frågeställningar som behöver hanteras till dig som kund. När kartläggning och analyser är genomförda visualiseras ekosystemtjänsterna på pedagogiska och högupplösta kartor, på både kategori- och helhetsnivå. Resultaten sammanställs sedan i en rapport som även innehåller rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

 

Kundnytta

Du får en visualiserad kunskap om vilka värden, kopplade till ekosystemtjänster, som finns i ett område och som påverkas av ditt projekt. Du får även rekommendationer om hur den negativa påverkan kan minskas och hur värdet av ekosystemtjänsterna kan öka genom ditt projekt.

 

Utbildning och rådgivning viktig del i arbetet

En minst lika viktig del av vår verksamhet handlar om att utbilda, informera och stödja projekt och organisationer inom området ekosystemtjänster. Att förstå vad det handlar om och hur man kan arbeta med dessa tjänster är en nödvändig förutsättning för hållbart samhällsbyggande.

Calluna genomför olika typer av skräddarsydd kompetensutveckling inom ekosystemtjänster, anpassad utifrån våra beställares behov, exempelvis:

  • inspirationsföredrag - en bra introduktion till ämnet, kanske som uppstart av en organisations arbete med att synliggöra ekosystemtjänster.
  • föredrag och kortare kurser - antingen allmänt hållna kring exempelvis teori, metod och praktik, eller anpassat till något specifikt ämne. 
  • diskussionsseminarier - utforskande samtal utifrån gruppens frågeställningar.
  • kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling - kan t.ex. genomföras som en kombination av webbaserad utbildning av personalgrupper med seminarier för erfarenhetsutbyte och diskussion.
  • expertstöd - vi kan tillföra specialistkompetens om ekosystemtjänster till er organisation, exempelvis i arbetsgrupper, styrgrupper eller som personlig support och bollplank.

 

Pollinering är en reglerande ekosystemtjänst.