Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Informationsmaterial och illustrationer

Intresseväckande skyltar i ett naturområde, en folder om skötseln av en känslig naturtyp, pedagogiska texter i en utställning för barn, en fotodokumentation av ett genomfört projekt eller en illustrerad populärvetenskaplig skrift... Informationsmaterial kan se ut på många olika vis. Det övergripande syftet är dock alltid att nå fram till målgruppen med tydlig, korrekt och intressant information.

Calluna arbetar med alla former av informationsmaterial om natur och friluftsliv. Vi tar bland annat fram illustrationsförslag och utformar layout av skyltar, broschyrer och rapporter. Med ett stort fokus på målgruppsanpassade texter, ändamålsenliga illustrationer och tydlig och snygg layout, kan vi ge ditt projekt just vad det behöver i form av informationsmaterial. Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa till!

 

Skyltar, broschyrer och rapporter

Calluna har gjort många skyltar och informationsbroschyrer om naturreservat, naturstigar och andra intressanta naturområden. Exempelvis har vi tagit fram skyltar till en vandringsslinga med värdefulla fjärilsmiljöer, broschyrer om pollination, skötsel av miljöer med asp, viltanpassning av broar mm. Vi utformar även layout av populärvetenskapliga rapporter och andra publikationer.

 

Illustrationer – allt från akvarell till fotografi

Många publikationer vinner en större tydlighet om exempelvis fotografier, akvareller eller förklarande teckningar används för att belysa ämnet eller specifika delar av innehållet. Calluna har ett flertal skickliga fotografer och illustratörer och kan därmed erbjuda passande bilder till din publikation.

Exempel på bilder som vi erbjuder kan vara:

  • Artbilder (t.ex. av fåglar, växter eller dagfjärilar) som fotografier eller akvareller
  • Akvarellkarta över ett naturområde
  • Teckningar som förklarar en målbild eller arbetsmoment, t.ex. ett vattendrag före och efter restaurering
  • Miljöbild över en naturtyp eller speciella element i naturen som grova träd och dammar
  • Foto- eller filmdokumentation av ett projekt, med t.ex. bilder före och efter åtgärd

 

Utomhuspedagogik

Vi har stor erfarenhet av friluftslivsfrågor och naturpedagogik inom företaget och har nytta av detta vid arbetet med olika typer av informationsmaterial. Genom nära samarbeten med våra pedagoger från Linköpings Naturcentrum kan vi erbjuda det senaste inom pedagogik och didaktik utomhus som är kopplat till läroplanerna.