VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Kurser och föreläsningar

 

Föreläsningar inom naturmiljöområdet för universitet och högskola

Calluna har flera medarbetare som håller i kurser eller delmoment i kurser för universitet och högskola. Vi håller även gärna i guidade turer inom något av våra specialområden. Kontakta oss gärna för att få veta mer om vilka möjligheter vi har att tillgodose just dina önskemål. 

 

Kurser i platsbaserat lärande för pedagoger

Calluna Utbildning erbjuder färdiga kurser för pedagoger inom såväl förskolan som skolans olika stadier, läs mer här

Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och workshops inom vårt kunskapsområde samt Inspirationsföreläsningar kring Grön Flagg. Vi samarbetar med flera olika aktörer och har spännande  utbildningsdagar med lärorikt innehåll.

Vi arbetar med handledning av grupper i hur man kan komma vidare med lärandet inom naturvetenskap och teknik utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98, Reviderad 2010 och de nya kursplanerna i Lgr 11 för de naturvetenskapliga ämnena och teknik.

Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi en utbildning, föreläsning, workshop eller ett handledningspaket efter era behov.

 

Driver Naturcentrum - en möteslokal med gröna omgivningar

Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping. Det är en viktig samlingsplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, arkeologi och miljö. Tillsammans erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nästan varje dag händer det något, t.ex. föreläsningar, utflykter, kurser, studiecirklar eller utställningar. Verksamheten på Naturcentrum drivs sedan 1999 av Calluna AB på uppdrag av Linköpings kommun och lokalerna är möjliga att hyra för möten och konferenser.