VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > NATURA 2000-UPPFÖLJNING

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

KONTAKTPERSON FÖR NATURVÅRD

NATURA 2000-UPPFÖLJNING
Mova Hebert
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad och kommunal planering
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0725-12 52 91

Natura 2000-uppföljning

Calluna kan arbeta med uppföljning av Natura-2000 naturtyper och med olika växter och djur, till exempel gräsmarker, skogsmiljöer och vattenmiljöer och med där förekommande arter.