VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > NATURVÅRDSPROGRAM

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Naturvårdsprogram

Calluna har i mer än 15 års tid arbetat med naturvårdsprogram.

Naturvårdsprogram är ofta en grundstomme för det kommunala naturvårdsarbetet, både vad gäller naturvårdsplanering och samhällsplanering i exempelvis översiktsplaner. Vi åtar oss och har erfarenheter av hela kedjan från tidig genomförandeplanering, kunskapssammanställning, inventeringsarbeten till själva åtgärdsprogrammet och implementering.

För några kommuner har Calluna tagit ett helhetsansvar för hela processen til färdigt naturvårdsprogram men vanligare är att vi arbetar tillsammans med exempelvis en kommunekolog och gör de expertinsatser som behövs. Oavsett val av arbetssätt får kommuner som anlitar Calluna tillgång till hela företagets kunskapsbas och olika experter, ett genomtänkt sätt att driva projekt och ett gott bollplank för kommunens egna naturvårdsarbete.