Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen

Med Callunas analyser av ekologiska landskapssamband i en av Stockholms gröna kilar ser man hur landskapet hänger ihop och kan identifiera viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter.

Hösten 2012 började kommunerna i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Vallentuna och Danderyd med en gemensam analys av en av Stockholms gröna kilar - Rösjökilen. Calluna involverades i arbetet och utförde analyser av ekologiska landskapssamband.

Projektet handlade om att identifiera ekologiska nätverk för arter inom tre grupper:

  • tallevande insekter som behöver gammal tall,
  • vildbin som behöver död ved och blomrikedom, och 
  • fladdermöss som använder våtmarker och lövskogar.

För att identifiera livsmiljöer för arterna har en biotopkartering gjorts av Ekologigruppen. Spridningsvägar och sammanbindning i landskapet har sedan analyserats av Calluna AB, med hjälp av bland annat analysverktyget MatrixGreen. 

Projektet pågick fram till hösten 2014 då de slutliga resultaten presenterades. Analysresultaten är tänkta att användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

 - Genom att vi får kunskap om hur förutsättningarna för arter i landskapet är, kan vi bidra till en hållbar stadsutveckling, säger Marie Halldin, planarkitekt i Upplands Väsby kommun. Det här är ny kunskap som kan användas exempelvis som underlag till översiktsplaner.

 

>> Läs mer i slutrapporten och i kortare sammanfattningar av de tre ekologiska nätverken