Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Några referenser inom naturvårdsprogram

Calluna har deltagit i arbetet med naturvårdsprogram i sammanlagt 15 kommuner.

Några av dem är Norrköping, Linköping, Gnesta, Motala, Åtvidaberg, Vadstena och Valdemarsvik.

I Vadstena skötte Calluna hela processen och alla delar av programmet till den färdigtryckta versionen.

I Motala och Åtvidaberg inventerades hela kommunerna på värdefull natur.

I Norrköping och Gnesta var Calluna med i produktionen av naturguider och publika rapporter.