Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage

Calluna har på uppdrag av Täby kommun tagit fram skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage.

Syftet med naturreservatet är att bevara den höga biologiska mångfalden av kärlväxter och fjärilar och att göra det mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Under sommaren 2010 utfördes inventering av kärlväxter och fjärilar. Hur skötselområden skulle avgränsas och vilka mål de ska ha diskuterades i fält med kommunen, arrendatorn och hembygdsföreningen. Skötselplanen innehåller förslag på hur naturvärdena kan stärkas och bevaras och förslag på lokalisering av entrépunkter och en ny stig. Framtagandet av skötselplanen har skett i samarbete med Täby kommun och hembygdsföreningen i Täby som i flera år utfört skötselinsatser, naturguidningar mm.

Skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage