VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > VATTENUNDERSÖKNINGAR

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Vattenundersökningar

Biotopkartering
2009. Biotopkartering av Almaån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Totalts ca 44 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Björkerödsbäcken. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vramsån i Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Hörlingeån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Almaån i Helge å. Totalt ca 24 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Nybroån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder. Totalt ca 31 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


Elfisken/Fiskevårdsplan
2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Tommarpsån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Almaån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Nybroån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2007-2010. Elfiske Lyckebyån. Uppdragsgivare: Lyckebyåns vattenförbund. Årliga elfisken i recipientkontrollprogrammet för Lyckebyån.


Provfiske
2011. Nätprovfiske i Landvettersjön och Rådasjönb i Västra Götalands län. Kontakt: Göta Älvs vattenvårdsförbund.


2010. Nätfiske i Lillesjön och Storesjön i Jönköpings län. Undersökning av biologiska förhållanden i Lillejön och Storesjön. Kontakt: Golder Associates AB .


Bottenfauna
2010. Bottenfauna i Motala Ströms avrinningsområde. Recipientkontroll i sjöars profundal, rinnande vatten och i kustvatten. Beställare: Motala Ströms Vattenvårdsförbund.


2009-2011. Bottenfauna i Skåne. Miljöövervakning, kalkningsuppföljning under åren 2010-2012 Bottenfaunaundersökning i sjöars litoral och i vattendrag.


2007-2010. Bottenfauna i Lyckebyåns  vattensystem. Recipientkontroll. Bottenfauna i rinnande vatten. Beställare: Lyckebyåns vattenförbund.


Makrofytinventeringar
2008-2011. Inventering av trendsjöar i hela Sverige
Kontaktperson: SLU.


2010. Inventering av Karpalundsdammen
Kontakt: Kristianstad vattenrike.


2010. Inventering av sjönajas i Hammarsjön
Kontakt: LST Skåne län.


Planktonprovtagning
2009-2011 Planktonprovtagning i Motala ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


2009-2011. Planktonprovtagning i Tåken. Sex tillfällen årligen. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


2010-2011. Plankton-,  bottenfauna- och vattenprovtagning i Svensksundsviken, Bråviken. Sommar och vinterprovtagning av växt- och zooplankton. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


Dykuppdrag
2008. Transektinventering och naturvärdesbedömning, Västernorrland.
Calluna genomförde transektinventeringar i fem olika områden i Västernorrland, vid Galtström, Åvikebukten, Åstholmen, Ulvön samt Åvikfjärden. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västerbottens län.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökningar Västerbotten.
Calluna genomförde inventering av 10 transekter utanför Holmöarna. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökning Norrbotten.
Calluna genomförde återinventering av 15 transekter utanför Råneå. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökning Nätrafjärden, Västernorrland. Calluna tillsammans med Pelagia Miljökonsult AB genomförde en återinventering av 12 transekter. Uppdragsgivare: Ålands fiskförädling AB.


2008. Översikts- och transektinventering i Södermanlands skärgård. Calluna inventerade sex stora områden i skärgården med två olika metoder; dels översiktskartering med skärplan längs alla strandlinjer, dels transektinventeringar i varje delområde. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanland.


Sedimentprovtagning
2010. Björnö marina Inför utökning av marina gjordes sedimentprovtagning i grunda havsvikar utanför Björnö marina i Bråviken. Uppdragsgivare: Björnö Marin.


2010. Vatten- och sedimentundersökning i Lagnöströmmen
Kontaktperson: Björn Aldin, Söderköpings kommun.