VÅRA ERBJUDANDEN INOM > NATURVÅRD > VATTENUNDERSÖKNINGAR

Naturvård

Naturvården i Sverige har traditionellt fokuserats på enskilda värdefulla områden och arter och bevarandet av dessa. Detta arbete är viktigt och bör även fortsatt få en hög prioritet. I och med att fragmenteringen av naturen fortskrider eller ökar bör dock fokus även läggas på att identifiera och skydda system av värdefulla miljöer.

Calluna AB har ända sedan starten arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Utvecklingen av naturvärdesinventering (NVI) tillkom just för att kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, och för att kunna väga vattenmiljöer mot landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp gör det lätt för exploatören att fatta naturvårdsmässigt goda beslut och lätt för tillståndsmyndigheten att utvärdera miljöpåverkan från exploatering.

TJÄNSTER INOM NATURVÅRD

REFERENSPROJEKT INOM NATURVÅRD

Undersökningar i vattenmiljöer

Calluna har lång erfarenhet av att arbeta i vattenmiljöer och vi är ackrediterade för de flesta provtagningsmetoder. Förutom vattenkemisk- och sedimentprovtagning gör vi exempelvis planktonprovtagning, bottenfaunaundersökningar, elfisken, nätprovfisken, biotopkarteringar. Vi har utbildade dykare som kan inventera undervattensvegetation eller musselförekomster. Vi utvärderar vanligen utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav, och har statistisk kompetens för mer avancerade analyser, t.ex. multivariata analyser.

 

Vattenorganismer ger information om vattenkvalitet

Hur mår vattenmiljön? I Sverige har vi en lång tradition att använda kemiska parametrar för att studera vattenkvalitet. Det blir allt vanligare att komplettera eller ersätta sådana undersökningar med studier av vattenorganismer. De kan t.ex. indikera om en vattenmiljö är försurad eller belastad av föroreningar.

Fördelen med att använda organismer är att de visar hur vattenkvaliteten varit under en lång period, jämfört med kemisk provtagning som visar hur vattenkvaliteten är just i provtagningsögonblicket. Sedimentprovtagning ger också en bild av hur miljöförhållandena förändrats under lång tid.

 

Djur och växter i vattenmiljöer

I andra sammanhang är det just faunans och florans sammansättning man är intresserad av, antingen för att ta reda på vilka arter som finns där, eller för att följa förändringen i ett samhälle över tiden.

Naturvärden i vatten består inte enbart av organismsamhällets sammansättning utan också av hur den fysiska miljön ser ut. Generellt kan sägas att ju mer mångformig den fysiska miljön är, desto fler arter kan finnas där.

 

Metoder

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (klicka här eller gå till www.swedac.se och sök efter Calluna eller ack. nr 1959).

I alla nedanstående undersökningstyper används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter (exempelvis Fiskeriverket, Livsmedelsverket). Vi arbetar med bl.a.: