Djur och natur behöver skyddas mer mot artificiellt ljus

2018-10-02

I en ny rapport av Annika Jägerbrand, forskningsledare på Calluna, konstateras att djur och natur som är känsliga för ljusföroreningar idag löper hög risk att påverkas negativt av artificiella ljuskällor som vägbelysning.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Lysdiod-belysning (LED) används i allt större omfattning utomhus på vägar och gator och utgör idag ofta enda valbara alternativet. Det finns många fördelar med att använda LED-belysning men det har alltmer börjat uppmärksammas att artificiellt ljus även har många ekologiska nackdelar eftersom det påverkar djur och natur. Biologiska effekter av artificiella ljuskällor är sedan tidigare väl studerat och det är kännt sedan tidigare att det finns effekter på många olika typer av arter.

Ett projekt som utförts på uppdrag av Trafikverket och Transportstyrelsen har haft som mål att sammanställa kunskap om vilken djur- och naturpåverkan som utomhusbelysningen har och hur detta kan förebyggas. Fokus har även varit på särskilt känsliga djur eller organismer och hur påverkan sker över tid och rum samt att ge konkreta rekommendationer för att minimera påverkna på djur och natur.

Sammanfattningsvis har studien funnit:

  • LED-belysning har många fördelar och erbjuder bra möjligheter att reducera ekologisk påverkan.
  • Det går inte att utesluta att förekomsten av ”himlaglim” kan ha ekologiska konsekvenser över stora geografiska områden. ”Himlaglim” är diffust ljus på natthimlen som orsakas av ljusföroreningar, t ex över städer.
  • Artificiellt ljus kan påverka överlevnaden av känsliga och skyddade arter och kan därför medföra en betydande miljöpåverkan.

I rapporten presenterades ett antal rekommendationer för att minimera ekologisk påverkan av belysning:

  • reducera spilljus och ljusföroreningar från belysningen genom att avskärma ljusets spridning från ljuskällor.
  • reducera uppljus för att minska dödligheten av nattligt migrerande och skyddade arter.
  • tillämpa nattsläckning och nattreduktion så långt det är möjligt för att undvika ekologisk påverkan på största möjliga antalet arter och för att undvika att nattligt migrerande arter attraheras av ljuset.
  • reducera mängden blått ljus i utomhusbelysningen eftersom sådant ljus kan påverka många arters dygnsrytm.

För extra ljuskänsliga och skyddade arter, som kan vara påverkade negativt av ”himlaglim”, är det oklart om några av de rekommenderade åtgärderna räcker. Därför behöver man bättre säkerställa mörkerområden i beslutsprocesser och förvaltningen. Skyddade miljöer som Natura 2000-områden borde använda sig av striktare riktlinjer för att uppnå en minimal ljuspåverkan på skyddade arter. I rapporten har även flera känsliga naturmiljöer identifierats där man i högre omfattning än idag behöver ta hänsyn till en möjlig ekologisk påverkan av artificiellt ljus.

Ljusföroreningar bör oftare tas i beaktning i arbetet med ljusplanering men även i arbetet med naturmiljöfrågor för att minska påverkan av skyddade arter. Planeringen av infrastruktur med tillhörande utomhusbelysning måste därför integreras i arbetet med övriga miljöfrågor i kommuner och även på regional och nationell nivå. För att stärka skyddet av de arter som migrerar under natten (som vissa fåglar) bör rekommendationerna som tagits fram implementeras i någon form på en övergripande nationell nivå. Vår förhoppning är att studien kommer att vara ett tillförlitligt underlag för ett steg i rätt riktning när det gäller att minska påverkan av ljusföroreningar på djur och natur.

För att veta mer om projektet, kontakta Annika Jägerbrand (se kontaktuppgifter till vänster). Rapporten finns att läsa i sin helhet under publikationer.