Först ut med NVI-ackreditering

2017-12-21

Det är med glädje som Calluna har mottagit beskedet att vi nu är ackrediterade för naturvärdesinventering enligt svensk standard. Det första företaget någonsin! Vi hoppas nu att många fler i branschen följer efter.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Viktig utveckling av standard för inventeringar

Ända sen företagets start 1992 har Calluna arbetat med att ta fram och förbättra verktyg för inventering och utvärdering av natur. Vårt utvecklande av naturvärdesinventeringar (NVI) tillkom just för att exempelvis kunna väga naturvärden i skogsmark mot naturvärden i odlingslandskapet, eller kunna jämföra vattenmiljöer med landmiljöer. Ett sådant helhetsgrepp har gjort det lättare för exploatören eller planeraren att fatta naturvårdsmässigt goda beslut, och för tillståndsmyndigheten att utvärdera projektets miljöpåverkan.

År 2009 initierade Calluna ett nationellt standardiseringsarbete för naturvärdesinventeringar. Under 2010–2014 arbetade vi i teknisk kommitté 555 på SIS tillsammans med andra naturvårdskonsulter för att ta fram den SIS-standard som slutligen publicerades under våren 2014. Den tekniska kommittén förvaltar nu standarden och ansvarar för dess revideringar.

På Calluna har vi sedan standardens lansering fortsatt att utveckla vårt arbetssätt och kompetens inom NVI-området för att kunna utföra NVI:er enligt standarden på bästa sätt.

Fler och fler uppdragsgivare beställer inventeringar enligt standarden, och många uttrycker sin uppskattning för den. Både för att det är lättare att beställa rätt nivå och inriktning på inventeringen, och för att resultaten nu är mycket tydligare redovisade. Även för oss konsulter innebär standarden stora förbättringar:

 – Med standarden avgränsas vårt arbete på ett mycket tydligare sätt än tidigare, vi vet hur vi ska arbeta och kan känna oss bekväma i våra bedömningar, och kan därmed genomföra uppdragen mer effektivt och med bibehållen hög kvalitet, berättar Jakob Sörensen, tillförordnad affärsområdeschef på Calluna och en av företagets inventerare.

 

Genomgick inspektion för ackreditering

Under 2017 började Calluna att driva en process för att kunna bli ackrediterade enligt den nya standarden, som ett led i utvecklingen av kvaliteten på vårt arbete och i att säkerställa att inventerarna har rätt kompetens för våra uppdrag.

I augusti höll Swedac en inspektion för ackreditering, då Calluna fick visa hur vi jobbar med att utföra naturvärdesinventeringar och hur vi säkerställer att vi följer standarden. Under dagen deltog Sophie Svensson från Swedac, samt deras inhyrda tekniska rådgivare Lena Gustafsson, forskare vid Institutionen för ekologi på SLU.

Vi blev utfrågade om hur vi garanterar vår opartiskhet och hur vi säkrar att den personal som utför NVI har den kompetens som behövs. Vi fick även berätta om hur ett NVI-uppdrag går till i praktiken, om våra interna kalibreringsövningar för personalen och hur vi arbetar med rapportering och hantering av fältdata. Vi fick dessutom genomgå en bevittning i fält i Ryssbergens urskog i Stockholm, där vi fick visa hur vi kommer fram till en viss naturvärdesklass för ett område.

När inspektionen hade avslutats avlade Sophie Svensson i sin rapport att: ”Swedac rekommenderar att Calluna får ackreditering för NVI. Det vi har sett idag är vi nöjda med och Calluna har mycket kompetent personal för NVI.”

 

Nu ackrediterade – och hoppas att många följer efter

Under hösten har Calluna vidareutvecklat verktyg och dokumentation av de delar som krävdes för att slutföra processen. Och i december kom sen det glädjande beskedet att Swedac ackrediterar Calluna AB som kontrollorgan för Naturvärdesinventering!

Kraven för ackreditering är uppfyllda och Calluna har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de definierade områdena och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav. Ackrediteringen gäller nu tillsvidare (ackrediteringsnummer 1959).

Callunas medarbetare Anna Koffman är en av de drivande krafterna bakom vår ansökan om ackreditering. Hon är mycket glad över beskedet och konstaterar att ackrediteringen kommer att vara till stor nytta för både våra kunder och oss själva.

 – För mig är det tydligt att ackrediteringen hjälper oss på många sätt. Den ger en ökad tyngd i vårt arbete med att utveckla metoder och verktyg för gott genomförande av NVI:er, och i att upprätthålla personalens kompetens inom naturvårdsbiologi.

Calluna ser gärna att fler konsultfirmor i branschen blir inspirerade och själva kommer igång med ackreditering för naturvärdesinventering.

 

Mer information

För beställare och utförare som vill veta mer om vad ackrediteringen innebär och vad som krävs hjälper Calluna gärna till med råd och stöd. Kontakta Anna Koffman (kontaktuppgifter ovan till vänster).

Mer information om standarden och teknisk kommitté 555

S.k. bevittning fält, under inspektionen för ackreditering. F.v. Petter Andersson (Calluna), Lena Gustafsson (SLU, professor emeritus naturvårdsbiologi), Sophie Svensson (Swedac) och Anna Koffman (Calluna).