Internationell dag för biologisk mångfald

2017-05-22

Nu firas den Internationella dagen för biologisk mångfald runt om i världen. I Sverige har dagen inte uppmärksammats mycket, förrän i år - då över 70 aktiviteter anordnas. Biologisk mångfald är dock något som Calluna jobbar med varje dag, som exempelvis nyligen visualiserade analysresultat med solbelyst tall i Solna kommun.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Biologisk mångfald – behövs alla arter?

Biologisk mångfald handlar om variationen av organismer som finns på jorden. Varje art spelar sin unika roll i ekosystemet, försvinner en art så blir systemet svagare. Naturen blir alltså mer sårbar och mindre anpassningsbar vid förändringar, något som ofta diskuteras i samband med de pågående klimatförändringarna eller binas pollination av våra grödor.

Men måste vi ha fjorton olika arter av daggmaskar i Sveriges jordar? Spelar det så stor roll om våra almar dör av almsjukan? En arts funktioner i ett ekosystem är svåra att gissa på förhand. Förändras omgivningen på något vis kan exempelvis en mindre vanlig art börja klara sig bättre eller få en förändrad funktion. Någon art kanske är mer tålig mot torka, en annan resistent mot en hittills ovanlig sjukdom… Ett uppmärksammat exempel på just detta, en arts effekter på ekosystemet, är återintroduktionen av vargar i nationalparken Yellowstone i USA, där till och med flodernas lopp förändrades.

Den biologiska mångfalden utgör alltså en global resurs av enormt stort värde för oss människor och för kommande generationer. Men trots att denna fråga har fått ett växande erkännande minskar ändå antalet arter i snabb takt på grund av olika mänskliga aktiviteter. 

 

En dag att uppmärksamma även i Sverige

Internationellt har vi ett rättsligt verktyg för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden: Konvention om biologisk mångfald (CBD). Konventionen undertecknades vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 och har ratificerats av 196 nationer (däribland Sverige).

För mer än femton år sedan instiftade sedan FN den Internationella Dagen för Biologisk mångfald (IDB) för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden och öka medvetenheten om genomförandet av konventionens föresatser.

I Sverige har denna dag inte uppmärksammats i någon större omfattning. Inte förrän i år, då Callunas medarbetare Rebecka Le Moine tillsammans med Erik Hanson, chefredaktör på Natursidan.se, bestämde sig för att göra någonting åt detta.

 – Detta var en dag som jag själv inte kände till förrän ett år tillbaka, och då bestämde jag mig för att jag ville jobba för att den här dagen får den uppmärksamhet som den förtjänar, berättar Rebecka.

De senaste månaderna har hon och Erik uppmuntrat olika föreningar och organisationer att anordna aktiviteter och evenemang för att synliggöra betydelsen av biologisk mångfald. Och det gav resultat! Mer än 70 olika aktiviteter anordnas nu runt om i landet, där Callunas artvandringar i Linköping är en. 

 

Viktig fråga i många projekt

Även i stadsnära miljöer och bebyggda områden är den biologiska mångfalden en viktig faktor att ta hänsyn till. Nästan alla Callunas uppdrag inom samhällsplanering och exploateringsprojekt berör specifika arter eller mångfalden av arter på ett eller annat sätt. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi har fungerande ekosystemtjänster, som exempelvis temperaturreglering vid värmeböljor och vattenreglering vid skyfall.

I vissa fall är till och med naturmarken i stadslandskapet extra viktig som livsmiljö för olika arter. Som exempel kan nämnas solbelysta, gamla tallar, vilka har blivit mindre vanliga i dagens landskap där äldre tallar riskerar att avverkas eller att beskuggas. För insekter knutna till de gamla tallarnas solbelysta bark blir exempelvis de tallar som ofta kan ses kvarstående på hällmarker i Stockholms bostadsområden extra viktiga. Dessa träd kan utgöra nödvändiga spridningsvägar och livsmiljöer för arterna.

Precis det här har Calluna nyligen undersökt åt Solna stad. Reliktbock är en art som behöver solbelysta gamla tallar, och med denna skalbagge som fokusart har Calluna analyserat var i kommunen som livsmiljöerna finns och hur de hänger ihop med varandra. Analysresultatet visas upp i denna 3D-visualisering: