Kalkbrytning på Gotland med naturhänsyn

2020-01-22

Cementa har i dagarna getts ett nytt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. Med domen följer ett åtagande om naturhänsyn där Calluna har utarbetat åtgärdsförslag för restaurering och återskapande av livsmiljöer. 

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Kalkbrytning utan förlust av biologisk mångfald

Cementa har nu av Mark- och miljödomstolen fått tillstånd för utökad kalkbrytning i Slite på Gotland. Detta projekt har Calluna arbetat intensivt med under de senaste åren.

Vid första anblicken tänker nog många att kalkbrytning på Gotland och naturhänsyn inte går ihop. Givetvis försvinner det natur rent fysiskt när stenen bryts. Men Cementa har något som är närmast unikt bland stora företag i Sverige – nämligen en policy att verksamheten inte ska skapa förlust av biologisk mångfald (s.k. ”No net loss”).

 

Ekologiskt expertstöd och fleråriga studier

Calluna har under flera år bistått Cementa med utredningar, inventeringar och ekologiska analyser. Syftet har varit att i så hög grad som möjligt undvika och begränsa den planerade kalkbrytningens skada på biologisk mångfald, utvärdera effekter på gynnsam bevarandestatus och ta fram olika åtgärdsförslag för restaurering och återskapande av livsmiljöer. 

Rent konkret har Callunas ekologer och artskyddsexperter arbetat med de skyddade och hotade fjärilsarterna apollofjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril, samt stora skyddade rikkärrsområden söder om täkten. 

Med domen som nu har offentliggjorts kommer ett åtagande om att anlägga eller återskapa rikkärr och kalkfuktängar på mer än 10 ha, samt att skapa fjärilshabitat på cirka 50 ha. 

– Detta är något vi på Calluna ser fram emot att arbeta med framöver, särskilt med tanke på att statusen för de här arterna med all sannolikhet kommer att förbättras i jämförelse med nuläget, berättar John Askling som varit delaktig i projektet sedan starten. 

 

Mer information

För mer information om Callunas arbete i projektet kontakta Callunas projektledare John Askling (se kontaktuppgifter ovan t.v.). 

Inventering pågår. Foto: John Askling.

Foto överst på sidan: väddnätfjäril, foto: John Askling.