Kombinerad effekt av torka och bete

2019-04-04

Calluna medverkar i ett nytt stort forskningsprojekt på Gotland som handlar om kombinerade effekter av bete och torka på biodiversitet i jordbrukslandskapet. Bland annat studeras den hotade väddnätfjärilen.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Kan den kombinerade effekten av torka och bete leda till att ekosystem kollapsar? Det är huvudfrågan i ett nytt stort forskningsprojekt som drivs av Markus Franzén på Linneuniversitetet, i nära samarbete med Victor Johansson, Oskar Kindvall och John Askling på Calluna AB. 

 

Torkan 2018 leder till ny forskning

Skötsel av gräsmarker är viktigt för att kunna bevara den biologiska mångfalden och för kött- och foderproduktion. 

Torkan under 2018 ledde till en akut brist på foder för betesdjur. Detta ledde i sin tur till att dispenser gavs för att tillåta bete på så gott som alla gräsmarker. Regelverk och traditionella betesregimer frångicks.

Detta innebar betande djur på stora områden som tidigare hade varit utan bete eller bara extensivt betade (till förmån för den biologiska mångfalden vilken kan missgynnas av ett alltför intensivt bete).

Ett exempel på en art som kan förväntas reagera negativt på ett utökat bete är den hotade väddnätfjärilen. I det nya forskningsprojektet används den som modellart, tillsammans med data över dess värdväxt, vegetationen, landskapets sammansättning och betesdriften. 

 

Mer information

Det går att läsa mer om forskningsprojektet på Linnéuniversitetets projektsida.

För mer information om projektet, kontakta Victor Johansson, Oskar Kindvall eller John Askling (kontaktuppgifter finns här).

Foton: John Askling.