Miljöeffekter till sjöss – nytt projekt är i gång

2018-08-30

Calluna har under våren på uppdrag av Trafikverket startat att leda och genomföra forskningsprojektet ”Värdering av miljöeffekter till sjöss”, som ska avslutas i slutet av 2020. Miljöeffekter av sjöfart är ett viktigt område eftersom man ofta vill flytta över landbaserade transporter till sjöfart därför att det anses vara miljövänligare.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Samtidigt som intresset för transporter via sjöfart ökar finns inte någon utvecklad modell för att beräkna sjöfartens samlade miljökostnader. Miljöpåverkan gäller exempelvis erosion, oljeutsläpp, påverkan av undervattensbuller och effekter av invasiva arter i vattenmiljöer.

Projektet kommer att kartlägga de miljöeffekter som är relevanta för sjöfart i Sveriges farvatten och sedan ta fram en modell för att beräkna kostnader av dessa effekter. Projektet är tvärvetenskapligt och består av tre delar: miljöeffekter och ekologiska effekter, ekonomisk värdering, och att ta fram en modell för effektsamband för att kunna beräkna kostnader av miljö- och ekologiska effekter av transporter till sjöss. Projektet ska ledas av Annika Jägerbrand och Andreas Brutemark och som underkonsult ingår Professor Ing-Marie Gren, miljöekonom på SLU.

– Det är fantastiskt kul på många sätt att vi fått detta uppdrag! Vi vill gärna leda fler forskningsprojekt inom sjö- och havsområdet eftersom vi har mycket kompetens inom detta område, men också för att projektet är i framkant för att ta fram ekonomiska värderingar av ekologisk påverkan i vattenmiljöer, säger Annika Jägerbrand.

I dagsläget är samhällsekonomiska värderingar inom sjöfarten inte tillräckligt utvecklade och det saknas samband till påverkan på miljön. Projektet kommer att ta fram ny kunskap om miljöeffekter av sjöfarten, olika typer av sjöfart och olika miljöeffekter, samt titta på hur effekterna ser ut i olika regionala delar av landet. Denna typ av kunskap är mycket efterfrågad och av stor betydelse för att kunna planera, bygga, åtgärda, och anpassa transporter och infrastruktur.

Jämförelser idag med olika transportslag pekar ut sjötransporter som miljövänliga fastän så kanske inte alltid är fallet, rent generellt, vilket leder till osäkra beslutsunderlag i planeringsprocessen. Oklarheter rörande miljöeffekternas ekonomiska kostnader och de ekologiska konsekvenser som sjöfarten orsakar behöver tydliggöras för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart transportsystem.

För mer information om uppdraget, kontakta Annika Jägerbrand (se uppgifter till vänster).