NVI-inventerarna kalibrerade sig i Skåne

2018-05-23

Den 14-16 maj arrangerades Callunas årliga kalibrering för naturvärdesinventering. Under kalibreringen ges våra inventerare från hela landet möjlighet att träffas och diskutera bedömningar och artkännedom, för att säkerställa en god kvalitet på NVI:erna. Årets kalibrering hölls i Skåne med bas i Hässleholm. Extra fokus lades på sötvattensmiljöer, men ett brett spann av miljöer besöktes.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Calluna är som första företag ackrediterade enligt svensk standard för naturvärdesinventering. En viktig del av det arbetet består i att inventerarna kan stämma av gentemot varandra vid vår interna kalibrering. På så viss hålls inventerarnas kunskaper aktuella och vi säkerställer att våra bedömningar görs på ett likvärdigt sätt. Under kalibreringen har inventerarna också möjlighet att utveckla sina artkunskaper.

Årets kalibrering pågick den 14–16 maj och utgick ifrån Hässleholm i nordöstra Skåne. Särskilt fokus lades på hur sötvattensmiljöer ska bedömas, med genomgång av vilket kunskapsunderlag som behövs under förberedelsearbetet. Inventerarna gjorde bedömningsövningar både för sjö (Finjasjön) och rinnande vatten (Vramsån). Det blev även bedömningsövningar i andra miljöer, bland annat i stadsnära natur.

Många olika miljöer besöktes under dagarna - sandiga gräsmarker i Vinslöv och lövskogar vid Hovdala. Man testade också en av Calluna nyutvecklad metod för inventering av naturvärdesträd. Utöver miljöer fick deltagarna utveckla sina artkunskaperna genom att bland annat titta på fåglar, mossor, insekter och grodor, och diskussioner om fladdermöss.

Nedan är en bild på några av Callunas inventerare framför majvivor på kalkfuktäng vid Lyngsjö i Skåne.

På bilden nedan visar Jonas Mattsson upp en violett majbagge för Staffan Nilsson. Majbaggarna har en intressant biologi. Äggen läggs i marken. När larverna kläcks klättrar se små larverna upp i blommor och därifrån griper de tag i ett solitärbi som de sedan följer med till boet. Där lever larverna som boparasiter där de äter av den klump av pollen och nektar som biet samlat in till sin avkomma. Eftersom majbaggarna är helt beroende av marklevande solitärbin som i sin tur är beroende av öppen, sandig, lättgrävd mark är de utmärkta signalarter för gräsmarker med en hög biologisk mångfald.