Sjöfartens miljöeffekter sammanfattade

2019-11-26

Miljömässiga och ekologiska effekter av sjöfart har sällan kvantifierats eller bedömts i sin helhet i vetenskapliga sammanhang. Callunas artikel om sjöfartens miljöeffekter har publicerats i Science of the Total Environment.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Sjöfart orsakar ett flertal miljömässiga och ekologiska effekter, men dessa har sällan bedömts i sin helhet inom den vetenskapliga litteraturen. De viktigaste typerna av påverkan handlar om utsläpp till vatten, fysisk påverkan och utsläpp till luft.

2018 fick Calluna i uppdrag av Trafikverket att genomföra en vetenskaplig systematisk litteratursökning om sjöfartens olika miljöeffekter och efter studier om effektsamband och värderingar inom området. I projektet arbetar Callunas forskare Annika Jägerbrand, Andreas Brutemark och Jennie Barthel Svedén tillsammans med professor Ing-Marie Gren vid SLU.

Illustration av resultatet från litteraturstudien.

 

Sammanställer kunskap och identifierar luckor

Den vetenskapliga studien samlade och sammanfattade all tillgänglig information om vattenbaserade transporters effekter på akvatiska och strandnära ekosystem. Granskningen identifierade flera miljömässiga och ekologiska konsekvenser, men det visade sig råda allmän brist på kvantitativa data för dessa effekter. Transporternas bidrag till försurning (SOx- och NOx-utsläpp) har dock till viss del kvantifierats.

I studien ingick även att identifiera kunskapsluckor och områden för framtida forskning. Det visade sig finnas ett flertal områden där det saknas tillräcklig kunskap, som exempelvis den ökande mängden kemikalier som transporteras på vatten, spridningen av icke-inhemska arter i kombination med klimatförändringar och fysisk påverkan såsom buller och artificiellt ljus.

 

Fortsatt arbete med värderingar av sjöfartens miljökostnader

Det har länge saknats en helhetssyn med överblick över de många miljökonsekvenserna och möjliga synergieffekter av olika parametrar. I och med detta projekt har ett första steg tagits mot möjligheten att inom transportplaneringen allvarligt kunna överväga alla sjöfartens effekter.

Nästa steg är att utreda kostnaderna av sjöfarten, så att man kvantitativt kan jämföra kostnader mellan olika transporttyper.

  – Under arbetet i projektet har vi identifierat flera områden där det är möjligt att utföra kostnadsskattningar av miljökostnaderna från sjöfarten, och arbetet med detta kommer att fortsätta men huvudsakligen utföras av professor Ing-Marie Gren vid SLU, säger Callunas Annika Jägerbrand.

 

Publicerad i ansedd tidskrift

I augusti publicerades den vetenskapliga artikeln i den högt rankade tidskriften Science of the Total Environment. Artikelns titel är ’A review on the environmental impacts of shipping on aquatic and nearshore ecosystems’ och information om fulltextversionen finns på tidskriftens hemsida.

  – Detta är ett jättekul och viktigt projekt! Vi har redan upplevt ett stort intresse från andra svenska myndigheter, utöver uppdragsgivaren Trafikverket, kring studiens resultat och vad projektet har kommit fram till, berättar Annika Jägerbrand.

 

Mer information