Sjutton inventerare också!

2020-06-03

Vid kartläggningen av naturvärden inför en ny kraftledningsgata deltog hela sjutton av Callunas över tjugo NVI:are. Inventeringspersonalen genomförde nämligen parallellt sin årliga kalibrering av arbetsmetoden för NVI. För nionde året i rad genomfördes övningar för att bibehålla en samstämmighet kring bedömningar och kunna fortsätta erbjuda hög kvalitet i inventeringsuppdragen.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Gemensamma övningar ger hög kvalitet

Callunas årliga kalibreringsträff med naturvärdesinventerarna gick att anordna även i år, med några anpassningar av upplägg och genomförande till rådande omständigheter med den pågående pandemin. För nionde året i rad gavs inventerare från alla kontoren möjligheten att ha gemensamma övningar, diskutera metoden och utveckla de digitala verktygen, samt fylla på med artkunskap inom flera växt- och djurgrupper.

Sedan 2017 är Calluna ackrediterade för genomförande av naturvärdesinventeringar (NVI) i landmiljö och stränder (enligt SIS standard 199000 2014). En oerhört viktig kvalitetsmarkör som visar våra kunder att våra inventeringar verkligen utförs enligt standarden, görs med god kvalitet och att inventerarna har rätt kompetens för uppdraget.

De årliga kalibreringarna av NVI-personalen är en viktig pusselbit i företagets arbete med att vara fortsatt ackrediterade. Några av de faktorer som Swedac årligen kontrollerar är just hur Calluna arbetar med kompetensutveckling, utbildning av nya medarbetare samt likheten i genomförande och bedömningar oavsett vilken inventerare som utför arbetet.

 

Fem dagar med fokus på metoden

I förra veckan deltog sjutton av våra inventerare mellan två och fem dagar i inventeringarna inför en ny planerad kraftledningsgata nordväst om Stockholm.

Under dagarna inventerades olika delområden i projektet. Team bestående av en erfaren och en junior inventerare arbetade tillsammans för att kunna lära av varandra, jämföra bedömningar och fånga upp frågeställningar om metoden. På kvällarna diskuterades uppkomna frågor om metoden, bland annat om bedömningar av naturvärden, naturvårdsarter, naturvärdesklassning och avgränsningar. Alla hjälptes dessutom åt med artbestämning av kluriga arter. En genomgång gjordes även av Callunas Artverktyg och andra digitala hjälpmedel för NVI-uppdrag.

Alla teamen utförde även en kalibreringsövning i samma delområde, för att kunna jämföra och diskutera kring de olika gruppernas avgränsningar och klassningar av naturvärdesområden. Övningen gjordes i Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta, med fina kalkgräsmarker (en s.k. Natura 2000-naturtyp), och i de omgivande kulturbetesmarkerna.

Årets kalibrering fokuserade särskilt på några utpekade teman som passade extra bra i det aktuella inventeringsområdets odlingslandskap. Framför allt studerades naturbetesmarker med höga naturvärden (exempelvis kalkgräsmarkerna som nämnts ovan) och betesmarker av lägre klass än klass 1-2. Hur ska naturvärden i olika kulturbetesmarker klassas? Veckan innebar även fokus på betespräglad skog, kantzoner i odlingslandskapet och inventering av s.k. generella biotopskydd. Dessutom inventerades barrskog, sumpskog och blandskog inom projektområdet. 

I Hjälsta sammanstrålade Callunas personal även med arkeologer från Picea Kulturarv och KMV Forum som utför fornminnesinventering och kulturmiljöutredning i samma projekt. Tillsammans beskrev de vad som kunde ses i kalkgräsmarken. Arkeologerna visade på bronsåldersgravar medan biologerna pekade ut bland annat backsippor som växte på gravfältet. Gemensamt konstaterades att höga naturmiljövärden och höga kulturmiljövärden ofta sammanfaller.

 

 

Solen sken nästan hela veckan när Callunas naturvärdesinventerare arbetade sig fram i terrängen och kalibrerade sina bedömningar av naturvärden i området för en ny kraftledningsgata mellan Enköpings och Sollentunas kommuner. Foton: Sara Häger.

 

Snart kräver alla ackrediterade konsulter

Även Callunas VD och HR-chef deltog under inledningen av veckan. De fick prova både hantering av fjärilshåv och artbestämning av torrbacksarter. Framför allt blev det en möjlighet att mer ingående bekanta sig med hur inventerarna arbetar, för att ännu bättre kunna stödja dem och verksamheten i stort.

 – Det var oerhört inspirerande att få vara med under kalibreringen och att få se våra duktiga inventerare in action, säger Callunas VD Fredrik Ström. Jag är både  imponerad och stolt! Vi har en enorm kompetens och erfarenhet över hela landet genom våra dedikerade experter. Bevisligen är flera av dem bland landets bästa inventerare inom vissa artgrupper.

Många kunder efterfrågar idag inventeringar enligt svensk standard. Det är dock ännu inte lika vanligt med skallkrav på ackrediterade konsulter.

 – Det borde vara självklart att det i upphandlingar och förfrågningar alltid efterfrågas ackrediterade miljökonsulter för utförandet av NVI-uppdrag, fortsätter Fredrik Ström. Det skulle innebära att vi över hela Sverige kontinuerligt kan säkerställa den nödvändigt höga kvaliteten vid utförandet av dessa inventeringar.

 

Omfattande NVI för ny kraftledning

Den nya kraftledningen som inventerades är den planerade sträckan Hamra-Överby, från Enköpings kommun i Uppsala län till Sollentuna kommun i Stockholms län. Den kommer delvis att gå i befintlig kraftledningsgata, men vissa delsträckor ska ta ny mark i anspråk och inom vissa delar ska ledningen monteras ned.

Ett typiskt exempel på projekt som kräver ett bra underlag om var i området det finns naturvärden som planeringen behöver ta hänsyn till. Calluna utför därför åt Svenska Kraftnät en naturvärdesinventering enligt svensk standard (nivå medel och inventering av generella biotopskydd) i projektområdet. Svenska Kraftnäts projektledare Matilda Schön deltog själv vid en del av inventeringen, under ett studiebesök i Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta.

Mer information om den planerade kraftledningen kan ses på Svenska Kraftnäts hemsida.

Kalkgräsmarker vid Hjälsta by där naturvärdesinventerarna genomförde en kalibreringsövning. 

 

Mer information

Vid frågor om standarden och vår ackreditering, kontakta gärna koordinatorn för Callunas NVI-expertgrupp: Cecilia Rätz (se kontaktuppgifter ovan t.v.).