Större vattensalamander hittas i oljehamn i Stockholm

2018-07-06

Efter en naturvärdesinventering i Louddens oljehamn i Stockholm, som gjordes av ekologer på Calluna 2017, hittade man större vattensalamander i en damm bland oljecisternerna. Inventeringen är en del av de utredningar som görs för den nya stadsdelen som ska byggas när oljehamnen avvecklas.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Vid inventeringen i Louddens oljehamn upptäcktes bland oljecisternerna en damm i en större svacka i berget. I dammen finns en stor population av större vattensalamander - en population som inte tidigare var känd i Stockholm. Större vattensalamander är skyddad enligt artskyddsförordningen och i Stockholm finns färre än ca tiotal platser med arten. Det var därför en stor överraskning att hitta en livskraftig population i Louddens oljehamn.

Skyddet från artskyddsförordningen innebär att populationen inte får skadas. Därför gör Calluna en artskyddsutredning som ska utreda hur populationen kan bevaras.

Under 2018 undersöker ekologer på Calluna salamanderpopulationen på Loudden. Hur stor är den? Är fördelningen mellan hanar och honor lika? Hur kan man efter att de nya lekvattnen skapats fånga in så många individer som möjligt och flytta dem? För att senare kunna svara på frågan om Exploateringskontoret lyckats rädda population på Loudden så måste den nuvarande populationen studeras.

 

Populationen vid Loudden uppskattas

En inventering inleddes tidigt i april genom att ett stängsel sattes runt dammen och salamandrar som vandrade ned mot vattnet fångades, räknades och köns- och åldersbestämdes för att sedan släppas ut i dammen. Under maj och juni studerades populationen ytterligare med hjälp av s k flaskfällor i vattnet. Vuxna salamandrar har en unik teckning på buken, och det går därför att särskilja olika individer. Fällorna sätts ut vid två tillfällen och man kan vid det senare tillfället räkna hur många individer som återfångats. Med hjälp av detta kan man uppskatta storleken på populationen.

Salamandrarna kan mycket väl vara en rest från tiden före oljehamnen dvs. de har funnits där i mer än 100 år. Därför är det angeläget att populationen i Loudden får bevaras i närområdet i Nationalstadsparken.

– Att få besöka en damm och se dessa "vattendrakar" är ett fint inslag, säger Martin Ottosson på exploateringskontoret.

Läs även inslaget om uppdraget på Mitt i Stockholm.

Anna Koffman är projektledare på Calluna för artskyddsutredningen.

 

Bilden visar räkning av större vattensalamander vid dammen i Loudden.