Tallnätverket i Solna

2018-10-24

Calluna har under 2017-2018 hjälpt Solna stad att kartlägga gamla solbelysta tallar. Tallarna är en viktig livsmiljö för svampar, lavar och insekter. Flera ovanliga skalbaggar lever på gamla tallar, bland annat reliktbock och svart praktbagge. I samband med kartläggningen gjordes även en 3d-modell av tallnätverket, som visar solbelysta tallar, artfynd av reliktbock och spridningssambanden i landskapet. Läs mer om projektet här.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!