OM OSS > MEARBETARE

Med fokus på ditt projekt ... och på naturen.

Vi löser projekt. Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult.

Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Projekten är också utgångspunkten när vi sätter ihop våra team och väljer våra samarbetspartners.

Allt för att du som kund ska få så ändamålsenliga lösningar som möjligt. Tydligt redovisade och lätta att använda.

Arbetssättet har vi utvecklat under resans gång, men en sak visste vi redan vid starten 1992.

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden.

MER OM CALLUNA

Medarbetare

 

Klicka på ett namn för mer information.

Anders Carlsson
Miljökonsult & projektledare för utbildningar

Anders Carlsson arbetar med olika miljö- och hållbarhetsutredningar och är ansvarig för att utveckla Callunas utbildningserbjudanden. Han har många års erfarenhet av strategiskt miljöarbete, miljöledning och miljökommunikation.

Kompetensområden:

 • Miljöledning
 • Cirkulär ekonomi
 • Hållbar utveckling

Tre referensprojekt:

 • Förankringsarbete om miljömål och cirkulära affärsmodeller - workshops och konkretisering av vision och åtgärder (Storbildsfabriken AB).
 • Översiktsplan Sollefteå - projektledare för slutlig version av ÖP, med omarbetning av utställningsversion, samt delaktig i MKB för planen (Sollefteå kommun).
 • Hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad som en del av MKB för planen (Söderköpings kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • Kolmårdens Djurpark - hållbarhetschef.
 • Linköpings universitet - miljöstrateg samt forskningskommunikatör.

Utbildning:

 • Licentiatexamen i tillämpad fysik (2001) från Linköpings universitet (inriktning miljömätteknik).
 • Ingenjörsexamen i kemi (1998) från Linköpings universitet (inriktning miljö och miljöledning).

Övrigt:

Anders har arbetat mycket med samverkan och i nätverk kring miljö, miljöforskning och miljödriven affärsutveckling. Han är både musikant och gourmand. 

Kontaktuppgifter:

Anders Carlsson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering
013-12 25 75
0737-72 25 62

Anders Carlsson
Anders Jonsson
Miljökonsult & provtagare

Anders Jonsson arbetar främst med vattenprovtagning av recipienter, dricksvatten, badvatten och industrivatten vid exempelvis fordonstvättar och deponier, samt även en del slamprovtagning, bottenfaunaprovtagning och dykarbeten med inventering av musslor och makrofyter. Anders är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kompetensområden:

 • vattenvård
 • vattenkemi
 • provtagningsplanering

Tre referensprojekt:

 • Recipientkontrollprogram i Stockholms skärgård med kemisk-, bottenfauna- och planktonprovtagning (Stockholm Vatten AB).
 •  
 •  

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2011.
 • Eurofins Environment Sweden AB - arbetade med vattenanalyser på vattenlaboratoriet samt utförde flera olika typer av fältprovtagningar, bland annat sediment-, bottenfauna- och vattenprovtagningar i sjöar och skärgård. 
 • Stora Enso pappersbruk - arbetade vid Miljölaboratoriet.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i marin vetenskap (2011) från Göteborgs universitet
 • Fristående kurser i kemi och biologi vid Göteborgs universitet
 • Fartygsbefälsutbildning klass VIII och maskinbefälsutbildning klass VIII

Övrigt:

-

Kontaktuppgifter:

Anders Jonsson
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0722-15 19 75

Anders Jonsson
Andreas Brutemark
Miljökonsult & laboratorieansvarig

Andreas Brutemark arbetar inom olika miljöövervakningsprojekt och är även ansvarig för Callunas ackrediterade verksamhet. Han har många års erfarenhet av akvatisk ekologi, främst kring allt mått som finns i vattenpelaren såsom bakterier, växtplankton och djurplankton, men även fisk. 

Kompetensområden:

 • Akvatisk ekologi
 • Recipientkontroll
 • Eutrofiering & klimat

Tre referensprojekt:

 • Recipientkontroll Ätran - rapportering och indexberäkningar (Ätran Vattenvårdsförbund).
 • Kalmar kustvattenprovtagning - rapportering och indexberäkningar (Kalmar läns kustvattenkommitté).
 • Deponier Växjö - projektledning, rapportering & indexberäkningar (Växjö Kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • Yrkeshögskolan Novia & Åbo Akademi samt Tvärminne Zoologiska Station - postdoktoral forskning rörande cyanobakterier, djurplankton och deras interaktioner.
 • Yrkeshögskolan Novia & Åbo Akademi - postdoktoral forskning inom klimat och cyanobakterier.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i akvatisk ekologi (2010) från Linnéuniversitetet.
 • Magisterexamen i biologi/limnologi (2004) från Lunds universitet.

Kontaktuppgifter:

Andreas Brutemark
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-81 82 77

Andreas Brutemark
Andreas Souropetsis
Fjärr- och GIS-analytiker

Andreas Souropetsis är fjärr- och GIS-analytiker och arbetar med bland annat flygbildstolkningar, karteringar, modellering, samt viltanalyser och analyser av habitatnätverk. 

Kompetensområden:

 • GIS-analyser och modellering
 • Flygbildstolkning
 • Landskapsekologi

Tre referensprojekt:

 • Ostlänken viltanalys - modellering (i circuitscape) av vilda djurs rörelser i landskapet och utvärdering av effekter av planerad järnväg (Trafikverket).
 • Vägplan E20 Götene-Mariestad - flygbildstolkning av cirka 3 700 ha inför val av alternativ till lokalisering (Aecom Nordic AB).
 • Östberga naturvärdesanalys - analys av habitatnätverk för barrskogs- och lövskogsarter (Stockholms stad).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • SLU - försöksassistent inom växtprovtagning och flygbildstolkning.
 • Nicolaides & Associates LTD (Cypern) - miljökonsult och GIS-analytiker, arbetade med MKB och fältinventeringar samt modelleringar av buller och luftföroreningar. 

Utbildning:

 • Magisterexamen i landskapsekologi (2016) från Stockholms universitet.
 • Magisterexamen i GIS och fjärranalys (2009) från Kings College University of London, Storbritannien. 
 • Kandidatexamen i naturmiljö och skogsbruk (2016) från Aristotle University of Thessaloniki, Grekland.

Övrigt:

På fritiden är Andreas bland annat scout, radioamatör och natur- och landskapsfotograf. 

Kontaktuppgifter:

Andreas Souropetsis
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0722-13 23 00

Andreas Souropetsis
Ann-Sofie Lindén
Naturmiljökonsult

Ann-Sofie Lindén är naturmiljökonsult och utbildad naturvårdare. Hon arbetar bland annat med naturvärdesinventeringar och skötselplaner.

Kompetensområden:

 • Naturvårdsbiologi
 • Skogliga naturvärden
 • Naturvärdesbedömningar

Referensprojekt:

 • Skötselplaner för naturreservat (Norrtälje kommun). Länsstyrelsen Stockholm
 • Naturvärdesinventering och inventering av hasselsnok (Underås, Södertälje kommun). Structor Miljöbyrån Stockholm AB

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2018
 • Riksskogstaxeringen, SLU - Markinventerare och forskningsbiträde. Tog jordprov samt karterade markflora
 • Naturum Getterön och Naturum Dalarna (Länsstyrelsen Halland samt Länsstyrelsen Dalarna) - Naturvägledare. Höll i naturguidningar om fåglar på Getterön och om Sveriges rovdjur i Dalarna

Utbildning:

 • Kandidatexamen i Naturvård och Artmångfald (2013) från Halmstad högskola
 • Fristående kurser i Miljöbalken (2013) från Umeå universitet

Övrigt:

Ann-Sofie är scout sedan många år tillbaka och älskar friluftsliv. Hon tränar mycket och tävlar även i triathlon.

Kontaktuppgifter:

Ann-Sofie Lindén
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0738-11 52 83

Ann-Sofie Lindén
Anna Koffman
Naturmiljökonsult & GIS-specialist

Anna Koffman är senior naturmiljökonsult och arbetar som ekolog och projektledare med bl.a. naturmiljöutredningar, analyser av habitatnätverk och grön infrastruktur, inventeringar och skötselplaner. Hon är ofta involverad i projekt inom områden som hållbar stadsutveckling, samhällsplanering, landskaps- och urban ekologi samt naturvård. Anna är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Hon har även rollen som Callunas GIS-samordnare. 

Kompetensområden:

 • Landskapsekologi & grön infrastruktur
 • Naturvärdesbedömningar
 • GIS-analyser & flygbildstolkning

Tre referensprojekt:

 • Kommunövergripande kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur - habitatnätverk för ängs- och betesmarker, ädellövskog, barrskog och födosöksområden för fladdermöss, samt analyser av pollinering, koncept för skadedjursreglering, workshops och riktlinjer (Jönköpings kommun). 
 • Habitatnätverk för reliktbock i Solna, gjord utifrån kartering av gamla tallar (baserad på bl.a. laserscanning), samt kommuntäckande inventering av reliktbock som validering av habitatmodellen - kunskapsunderlag för förvaltningen av tallar och hållbar stadsplanering (Solna stad).
 • Naturvärdesinventering på Loudden vid Frihamnen inför stadsutveckling, ett område med bl.a. artrik ruderatväxtflora samt större vattensalamander - även fortsatt vägledning kring naturhänsyn och artskydd (Stockholms stad). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2007.
 • Miljöförvaltningen i Stockholms stad - ekolog.
 • Länsstyrelsen i Gävleborg län - arbetade som naturvårdshandläggare och naturvärdesinventerare.

Utbildning:

 • Magisterexamen i biogeovetenskap (1998) från Stockholms universitet (inriktning mot naturvårdsbiologi och ekologi, examensarbete i växtekologi).
 • Fristående kurser inom bl.a. tillämpad landskapsekologi, kryptogamer & naturvård, GIS, databasteknik och kartografi. 

Övrigt:

Anna är Callunas representant i den tekniska kommitté som arbetar med utvecklingen av SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (NVI). Hon ledde även processen för Callunas ackreditering för NVI-standarden hos Swedac. 

Kontaktuppgifter:

Anna Koffman
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0708-12 30 96

Anna Koffman
Anna Sandström
Miljökonsult

Biolog med ekologisk inriktning.

Anna är delägare i Calluna AB och sitter i företagets ledningsgrupp och styrelse, och är i övrigt projektledare för fältundersökningar, ekologisk inventering och skötselplanearbete med särskild kompetens för avancerad konsekvensbedömning och åtgärder inför MKB och detaljplaner med avseende på miljömål. Hon har stor erfarenhet av ekologisk rådgivning och utbildning i natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, ofta som kursarrangör.

Anna Sandström
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0708-37 35 36

Anna Sandström
Annika Jägerbrand
Naturmiljökonsult & forskningsledare

Annika Jägerbrand är senior forskare och arbetar som forskningsledare och miljökonsult. Hon har disputerat i växtekologi och har även en multidiciplinär forskningskompetens som inkluderar flera olika ämnesområden inom transporter och miljö, energi och belysning. 

Kompetensområden:

 • klimat, energi & ekologi
 • viltolyckor, förarbeteenden & trafiksäkerhet
 • belysning & miljöeffekter

Tre referensprojekt:

 • Uppdatering och nya effektsamband för viltolyckor i EVA-kalkylmodellen (Trafikverket).
 • Trafiksäkerhets- och upplevelsekrav på morgondagens energieffektiva väg-, gatu-, gång- och cykelvägsbelysning (Energimyndigheten).
 • Forskningsprojekt om LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer (Trafikverket samt Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) - forskare och projektledare inom området miljö och transporter (med många tvärvetenskapliga forskningsprojekt), initierande av projekt, säkerställande av extern finansiering och publicering av vetenskapliga artiklar.
 • Hokkaido University, Sapporo, Japan - post-doc, forskning om mossors ekologi och ekofysiologi.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i växtekologi (2005) från Göteborgs universitet (avhandling: “Subarctic Bryophyte Ecology: Phenotypic Variation and Responses to Simulated Environmental Change”).
 • Licentiatexamen (2002) från Göteborgs universitet (“Plant Ecology in the Subarctic: Effects of Moss Depth on Plant Performance and Responses of Plant Communities to Simulated Environmental Change”).
 • Magisterexamen i biologi (1996) från Göteborgs universitet (inriktning växtekologi och examensarbete om mossor och klimatförändringar).

Övrigt:

Lista över Annikas vetenskapliga publikationer: svenska/english.

Kontaktuppgifter:

Annika Jägerbrand
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0703-49 38 06

Annika Jägerbrand
Annika Stål Delbanco
Chef för AO Exploatering Mark och Vatten, naturmiljökonsult

Annika Stål Delbanco är chef för affärsområdet Exploatering av Mark och Vatten och ansvarar för Callunas affärer inom detta område. Hon arbetar även som naturmiljökonsult, främst inom sötvattensekologi, men även med frågor som rör vilt och infrastruktur. 

Kompetensområden:

 • Limnologi
 • Marknadsföring & försäljning
 • Event & mötesarrangemang

Tre referensprojekt:

 • Konferensgeneral för nätverket IENE:s internationella konferens i Malmö om infrastruktur och ekologi (Trafikverket).
 • Årsrapportering av Vegeåns recipientkontroll 2017 (Vegeåns vattenråd).
 • Ansvarig för SFL:s årliga Vattendagar 2015 och 2016 (Svenska Föreningen för Limnologi).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2011.
 • Lovena AB - arbetade som produktchef med försäljnings- och marknadsföringsansvar för hygien och kosmetikartiklar gentemot handeln, och hade även produktionsansvar för eget varumärke.
 • Helsingborgs stad, Miljöförvaltningen - miljöstrateg med specialansvar för limnologiska uppföljningar av naturvatten i kommunen.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i limnologi och akvatisk ekologi (2004) från Lunds universitet.
 • Magisterexamen i limnologi (1999) från Lunds universitet.

Övrigt:

Annika är styrelseledamot och kassör i Svenska föreningen för limnologi (SFL) som arrangerar den årliga konferensen Vattendagarna.

Kontaktuppgifter:

Annika Stål Delbanco
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0709-50 24 38

Annika Stål Delbanco
David Arnesson
Ekonomichef

David Arnesson är ekonomichef på Calluna och arbetar med bland annat budget, prognoser och bokslut. 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2018.
 • Linköpings universitet - arbetade som ekonomiansvarig vid Medicinska Fakulteten.
 • Siemens Industrial Turbomachinery - arbetade som Region controller och rapporteringsansvarig. 

Utbildning:

 • Magisterexamen i industriell ekonomi (2002) från Internationella Handelshögskolan Jönköping.
 • Kandidatexamen som dataingenjör (2000) från Ingenjörshögskolan Jönköping.

Övrigt:

David tycker bland annat om att åka slalom, jaga och fiska, och han är även aktiv med att hjälpa nysvenskar in i samhället, oftast killar i 20-30 års åldern från Syrien, Afghanistan och Irak.

Kontaktuppgifter:

David Arnesson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd

0725-38 40 35

David Arnesson
Elisabeth Lundkvist
Chef AO Planering, naturmiljökonsult & vattenekolog

Elisabeth Lundkvist är chef för affärsområdet Planering och ansvarar för Callunas affärer inom detta område. Hon arbetar även som naturmiljökonsult och då främst med konsekvensutredningar för vattenmiljöer i samband med bland annat planer och program, vägbyggen, hamnar, farleder, vattenregleringar och ledningsdragningar. Hon gör även bottenfauna- och fiskutredningar. 

Kompetensområden:

 • MKB & miljöbedömningar
 • Vattenutredningar
 • Miljökvalitetsnormer & vattendirektivet

Tre referensprojekt:

 • Natura 2000-MKB och bedömning av konsekvenser för fiskbestånd och yrkes- och fritidsfisket vid breddning och fördjupning av farled genom Mälaren, samt expertmedverkan vid domstolsprocessen (Sjöfartsverket).
 • Projekt Nya Slussen, ny reglering för Mälaren - naturmiljöutredning och konsekvensbedömning, framtagande av ny tappningsstrategi samt expertmedverkan vid domstolsförhandlingar (Stockholms stad).
 • Utredning om förutsättningar för naturvårdsanpassad reglering av vattenstånd samt framtagande av regleringsstrategi för Garnsviken (Structor Miljöbyrån Stockholm AB).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2005.
 • Linköpings universitet - lektor och forskare, arbetade med undervisning/kursansvar för ekologikurser samt forskning inom våtmarksekologi. 
 • Linköpings universitet - adjunkt och doktorand, arbetade med forskning inom våtmarksekologi och undervisning/kursansvar för ekologikurser.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i ekologi (2003) från Linköpings universitet (forskning om faktorer som styr biologisk mångfald i våtmarker). 
 • Licentiatexamen i ekologi (2000) från Linköpings universitet.
 • Magisterexamen i ekologi (1994) från Linköpings universitet.

Kontaktuppgifter:

Elisabeth Lundkvist
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering
013-461 03 07
0702-90 30 33

Elisabeth Lundkvist
Elsa Nordén
GIS-analytiker & miljökonsult

Elsa Nordén arbetar som GIS-analytiker och naturmiljökonsult. Hon har jobbat med ett flertal olika GIS-analyser och även varit involverad i projekt som rör viltfrågor och passagelösningar. Hon ar specialiserad inom landskapsanalyser, modellering av arters spridning och grön infrastruktur.

Kompetensområden:

 • GIS
 • landskapsanalys
 • pollinatörer, humlor
 • viltanalyser, viltutredningar

Tre referensprojekt:

 • Kartläggning av sjögull i Mälaren - GIS-analys av spridning och riskområden för spridning av den invasiva vattenväxten sjögull (Västerås kommun).
 • Viltanalys över ett antal större motorvägar och järnvägar i Skåne, Kronobergs och Jönköpings län för att kunna prioritera var det behövs viltövergångar (Trafikverket).
 • Modellutveckling fladdermöss - utveckling och utvärdering av en modell för sannolikhet av fladdermusförekomst i landskapet, framtagen av Calluna och Centrum för Biologisk Mångfald vid SLU (CMB).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • Sussex University - arbetade som fältassistent med insamling av bin och humlor.
 • Lunds universitet och SLU - arbetade som fältassistent med insamling av bin och humlor etc. 

Utbildning:

 • Masterexamen i geomatik (2016) från Lunds universitet.
 • Kandidatexamen i biologi (2013) från Lunds universitet (med utbytesår i Australien, Queensland university).

Övrigt:

Elsa gjorde sitt examensarbete i samarbete med Calluna. Studien jämförde tre olika verktyg för landskapsanalys och pekade ut för- och nackdelar med de olika programmen, samt i vilka situationer de lämpar sig bäst att använda.

Kontaktuppgifter:

Elsa Nordén
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0760-15 16 54

Elsa Nordén
Emma Campbell
Miljökonsult, ansvarig kvalitet- & miljöledningssystem

Emma Campbell arbetar med hållbar utveckling, MKB, HKB, ekosystemtjänster och tvärsektoriella frågor. Hon har många års erfarenhet av strategiska miljöfrågor, projektsamordning och näringslivsutveckling inom miljöföretagande. Emma är även ansvarig för Callunas kvalitets- och miljöledningssystem samt samordnar ramavtal, uppdrag mm. 

Kompetensområden:

 • MKB & miljöbedömningar
 • Hållbar utveckling
 • Affärsutveckling

Tre referensprojekt:

 • Hållbarhetskonsekvensbeskrivning av översiktsplan (Söderköpings kommun).
 • Malmölandet industriområde i Norrköping - miljökonsekvensbeskrivning för planprogram (Norrköpings kommun).
 • Uppföljning av miljöaspekter i Ale kommuns översiktsplan (Ale kommun genom Radar arkitektur & planering AB). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2014.
 • Cleantech Östergötland - klustersamordnare och affärsutvecklare med inriktning miljöteknik och industriell symbios.
 • Norrköpings kommun - miljöstrateg och näringslivsutvecklare inom miljödriven affärsutveckling.

Utbildning:

 • Magisterexamen i företagsekonomi (2001) från Mälardalens högskola (inriktning Ekologisk ekonomi).
 • Kandidatexamen i teknik (2000) från Mälardalens högskola (inriktning Ekologisk ekonomi).

Kontaktuppgifter:

Emma Campbell
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0707-24 22 68

Emma Campbell
Erik Edvardsson
Naturmiljökonsult

Erik Edvardsson arbetar med naturvärdesinventeringar, artinventeringar, riktade flora- och faunainventeringar och bedömningar inom olika typer av exploateringsprojekt. Han har goda artkunskaper inom flera organismgrupper med spetskompetens inom fåglar. Erik är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Fåglar
 • Naturvård

Tre referensprojekt:

 • Inventering av fågelfauna i Göteborg - fältinventering (Göteborgs stad)
 • Naturvärdesinventering Malmbanan - fältinventering (Trafikverket)
 • Grod- och kräldjursinventering E45 Säffle - fältinventering (Trafikverket)

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015
 • Nordens Ark - arbetade med guidning och pedagogisk verksamhet som lägerskolor och aktiviteter. Jobbade även med djurvård, marknadsföring samt praktiska utomhusarbeten.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i biologi med inriktining naturvårdsbiologi (2014) från Göteborgs universitet

Övrigt:

Erik är naturfotograf med egen firma och har jobbat som guide på Svalbard.

Kontaktuppgifter:

Erik Edvardsson
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0703-20 97 47

Erik Edvardsson
Gabriella Björk
Administratör och ekonomiansvarig

Gabriella Björk arbetar med fakturering, lönehantering och administrerar projekt på Calluna. Hon arbetar företrädesvis måndag, tisdag och torsdag.

Kontaktuppgifter:

Gabriella Björk
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-46 10 313

Gabriella Björk
Gustav Palmqvist
Naturmiljökonsult

Gustav Palmqvist arbetar bland annat med att ta fram skötselplaner, planering och rådgivning inför naturvårdsåtgärder, och olika utredningar rörande biologisk mångfald och naturvårdsfrågor inom samhällsbyggnad.

Kompetensområden:

 • Förvaltning och skötsel av naturreservat och tätortsnära natur
 • Eklandskap - skydd, restaurering och skötsel
 • Naturvårdsfrågor i den kommunala planprocessen

Referensprojekt:

 • Skötselplaner för naturreservat i Norrtälje kommun (Länsstyrelsen i Stockholms län).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2018
 • Norrköpings kommun - Kommunekolog. Arbetade med förvaltning och skötsel av naturreservat och tätortsnatur, samt bistod med naturvårdskompetens i planprogram, detaljplaner, exploateringsprojekt och drift av allmän plats.
 • SLU - Arbetade som forskningsbiträde inom Riksskogstaxeringen med inventering av skogsmark, utförde bl.a. mätning och bedömning av tillväxt, olika typer av skador, död ved, samt även inventering av kärlväxter och kryptogamer.

Utbildning:

 • Masterexamen i marin ekologi (2013) från Stockholms universitet
 • Kandidatexamen i biologi-geovetenskap (2011) från Stockholms universitet

Övrigt:

Gustav är en allätare som lätt intresserar sig för det mesta. Trivs på fritiden lika bra i skogen, på fjället som på sjön och i våtdräkt.

Kontaktuppgifter:

Gustav Palmqvist
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0722-26 45 68

Gustav Palmqvist
Håkan Andersson
Naturmiljökonsult & insektsspecialist

Håkan Andersson arbetar med naturinventeringar, fördjupade artinventeringar och en del undervisning. Projekten han medverkar i är ofta olika typer av infrastrukturplanering, men han jobbar även inom samhällsplaneringsprojekt, naturvårdsprogram och liknande. Håkan är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering och ansvarar även för Callunas internutbildning av nyanställda naturvärdesinventerare.

Kompetensområden:

 • Insekter & andra småkryp, fåglar, kärlväxter
 • Naturvärdesbedömningar
 • Skötsel- & åtgärdsplanering

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering, inventering av fladdermöss och groddjur, samt studie av viltets rörelser inför ombyggnad av Riksväg 13 vid Assmåsa söder om Sjöbo (Tyréns & Trafikverket).
 • Inventering av naturvårdsintressanta träd vid E22 söder om Kalmar inför ombyggnad till 2+1-väg (EQC Mälardalen).
 • Inventering av brandgynnade insekter i samband med naturvårdsbränning i Rödgölens naturreservat (Norrköpings kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2003.
 • Mjölby och Boxholms kommuner - uppdatering av kommunernas naturvårdsplan.

Utbildning:

 • Biologiprogrammet vid Linköpings universitet. 
 • Fristående kurser och utbildningar inom bland annat signalarter och projektledning. 

Övrigt:

Håkan har varit med och skrivit åtgärdsprogrammet för den hotade arten svartpälsbi. Han har även undervisat i faunistik på Linköpings universitet i många år. 

Kontaktuppgifter:

Håkan Andersson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0734-23 11 40

Håkan Andersson
Håkan Ignell
Tillförordnad VD

Håkan Ignell är en av företagets grundare och sedan april 2017 är han tillförordnad VD för företaget. Han arbetar annars som naturmiljökonsult och senior projektledare i stora projekt och har tidigare varit ansvarig för bl.a. affärsutveckling. Håkan är specialist inom fladdermöss och har lång erfarenhet av inventeringar och utredningar kopplade till fladdermöss. Han har även arbetat med bland annat konsekvensbedömningar för flora och fauna, skötselplaner för naturområden och underlagsutredningar för vindkraft. 

Kompetensområden:

 • Fladdermöss
 • Vindkraftens naturmiljöpåverkan
 • Odlingslandskapets natur- & kulturvärden

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 1992.

Utbildning:

 • Magisterexamen i biologi från Linköpings universitet. 

Övrigt:

Håkan sitter i både Callunas ledningsgrupp och styrelse.

Kontaktuppgifter:

Håkan Ignell
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-461 03 00
0708-12 31 71

Håkan Ignell
Håkan Sandsten
Naturmiljökonsult & limnolog

Håkan Sandsten är forskarutbildad limnolog och senior miljökonsult med lång erfarenhet av olika typer av uppdrag som rör naturvatten. Han arbetar ofta med frågor kring skyddade arter, naturtyper och områden och har särskild kompetens inom recipientkontroll, konsekvensbedömningar som rör vattenmiljöer, vattenväxter och limnologi. Håkan är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kompetensområden:

 • makrofyter (vattenväxter)
 • vattenkvalitet & vattenförvaltning
 • ekologiska samband i sötvatten

Tre referensprojekt:

 • Artskyddsutredning för groddjur i samband med detaljplan i Färjestaden (Mörbylånga kommun). 
 • Hantering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i domar enligt miljöbalken samt biologisk kompetens hos mark- och miljödomstolarna och MMÖD - granskning och kartläggning (Naturvårdsverket). 
 • Underlag för samråd inför ansökan om nätkoncession samt tillstånd för vattenverksamhet m.m. för projekt Hansa PowerBridge (Svenska kraftnät genom NEKTAB).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2007.
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - arbetade bl.a. med recipientkontroll och stöd till vattenvårdsförbund, utredningar kring miljögifter och utsläpp, miljöövervakning, rådgivning, biologisk provtagning i vatten samt inventering av vattenväxter. 
 • Länsstyrelsen i Skåne län - arbetade som sötvattenshandläggare med tillsyn av recipientkontroll samt inventering av vattenväxter.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i limnologi (2002) från Lunds universitet (forskning om grunda sjöars ekologi och särskilt sambandet mellan vattenväxter och sjöfåglar). 
 • Magisterexamen i biologi (1995) från Lunds universitet (matematisk naturvetenskaplig linje). 

Övrigt:

Håkan är väl insatt i de metoder som Calluna är ackrediterad för i sötvatten och har deltagit i arbetet med att utvärdera och utveckla vissa av dem. 

Kontaktuppgifter:

Håkan Sandsten
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0706-76 06 82

Håkan Sandsten
Hanna Nilsson
Naturmiljökonsult

Hanna Nilsson är ekolog och arbetar främst med naturvärdesinventeringar och olika artinventeringar. Hanna är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. 

Kompetensområden:

 • Naturvärdesbedömningar
 • Kryptogamer
 • Naturvård och skötsel

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning i Hallonbergen och Ör (Sundbybergs stad). 
 • Naturvärdesinventering i Kvastbruket (Västerås stad).
 • Inventering av vedkryptogamer på ekar i Rothoffsparken (Eskilstuna kommun). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • Enetjärn Natur AB - arbetade främst med naturvärdesinventeringar och artinventeringar. 
 • SLU - arbetade med fältinventeringar i olika naturtyper över stora delar av Sverige. 

Utbildning:

 • Magisterexamen i miljövetenskap (2008) från Stockholms universitet (inriktning biologi). 
 • Fristående kurs inom kryptogamer och naturvård från SLU. 

Övrigt:

Hanna är ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Nacka. 

Kontaktuppgifter:

Hanna Nilsson
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0705-12 40 15

Hanna Nilsson
Jakob Sörensen
Naturmiljökonsult och TF Chef för AO Exploatering

Jakob Sörensen arbetar med inventering, utredning och bedömning av naturvärden i olika naturtyper i samband med exploateringar, samhällsplanering och naturvård. Han har många års erferenhet av fältarbete, och arbetar även med GIS-analyser och projektledning. Jakob är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. 

Kompetensområden:

 • Skyddsvärd natur & skogliga naturvärden
 • Fåglar
 • GIS

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering och skötselplan (Swedavia)
 • Uppföljning av ädellövskogar (länsstyrelsen Västra Götalands län).
 • Planeringsunderlag fåglar och fladdermöss inför vindkraftplan (Hjo kommun)

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2011.
 • Svensk Naturförvaltning AB - arbetade främst med naturvärdesbedömningar men även inventeringar av skogsskador, gräsmarksflora och älg.

Utbildning:

 • Magisterexamen i biologi (2010) från Göteborgs universitet (inriktning naturvård).

Kontaktuppgifter:

Jakob Sörensen
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0705-62 15 85

Jakob Sörensen
Jennie Barthel Svedén
Miljökonsult

Jennie Barthel Svedén är miljökonsult och arbetar som rapportör inom olika miljöövervakningsprojekt. Hon är disputerad marinekolog och specialiserad på cyanobakterier. Jennie har tidigare även arbetat inom miljöövervakningsområdet med vattenprovtagning och mikroskopering, och med florainventeringar i ängs- och hagmarker. 

Kompetensområden:

 • Akvatisk ekologi
 • Marin miljöövervakning
 • Eutrofiering

Tre referensprojekt:

 • Inga referensprojekt inom Calluna ännu. 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017.
 • Stockholms universitet - arbetade som forskare och provtagare med bl.a. dataanalys, vetenskapliga artiklar, vattenprovtagning inom ackrediterad miljöövervakning och analys av cyanobakterier.
 • Stockholms universitet - arbetade som doktorand och forskarassistent med cyanobakterier i Östersjön, samt assisterade på kurser och organiserade en tvärvetenskaplig konferens för doktorander. 

Utbildning:

 • Doktorsexamen i marin ekologi (2016) från Stockholms universitet (avhandling om cyanobakteriers kvävefixering). 
 • Magisterexamen i biologi (2006) från Stockholms universitet (examensarbete inom akvatisk ekologi).

Övrigt:

Jennie har som personligt mål att besöka alla Sveriges nationalparker och hon hyser ett stort intresse för Latinamerika där hon bland annat har praktiserat på organisationen Centro Ecológico i Rio Grande do Sul i Brasilien med olika metoder inom ekologiskt jordbruk.

Kontaktuppgifter:

Jennie Barthel Svedén
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0705-10 01 85

Jennie Barthel Svedén
Joakim Sundell
Provtagare

Joakim Sundell arbetar med olika typer av provtagningsuppdrag, bland annat provtagning av dricksvatten och recipienter, samt radioaktivitetsmätningar i vilt, bär, svamp och aska. Joakim är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kompetensområden:

 • provtagning av kommunalt vatten
 • provtagning av recipienter
 • provtagning av deponier

Tre referensprojekt:

 • Provtagning av ledningsnät för dricksvatten (Gästrike vatten). 
 • Provtagning av deponier vid Forsbacka Deponi och Långtå deponi (Suez). 
 • Provtagning av recipienter i Gästrikland och Hälsingland (Gästriklands och NÖ Hälsinglands vattenvårdsförbund). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2014.
 • Falma Provtagning - arbetade som provtagare av bl.a. dricksvatten, strandbad, bassänger och recipienter, samt med Cesiummätning i vilt, bär, svamp mm.

Utbildning:

 • Fristående kurser (2008) inom provtagning av recipienter (ProVAb) och provtagning av dricksvatten samt miljökontroll - utsläpp till vatten (Teknologiskt institut). 

Övrigt:

-

Kontaktuppgifter:

Joakim Sundell
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0768-50 17 70

Joakim Sundell
Johan Storck
Naturmiljökonsult & dykare

Biolog med ekologisk inriktning, dykare

Johan Storck arbetar med olika typer av naturvårdsuppdrag både på land och i vatten som naturmiljö- och fågelutredningar inför etablering av vindkraft, biotopkartering av sjöar och vattendrag samt provtagning och vegetationsundersökningar i limniska- och brackvattenmiljöer.

Arbetar även med naturmiljöutredningar i samband med tillståndsärenden för exempelvis vatten och avloppsledningar och elledningar. 

Johan är kvalificerad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Johan Storck
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten
013-461 03 09
0705 - 124039

Johan Storck
John Askling
Naturmiljökonsult

Fil. Mag. i biologi.

John var tidigare VD för Calluna, fram till februari 2015, och arbetar sedan dess som senior miljökonsult med särskilt uppdrag att driva bolagets affärsutveckling. 

John har arbetat mycket med naturvärdesinventeringar, biologisk infrastruktur, tillämpad ekologisk forskning, MKB, kontrollprogram, kompensations- och skyddsåtgärder. Han har även särskild kompetens inom artgruppen fladdermöss och har genomfört ett stort antal inventeringar och utredningar.

John är en av företagets grundare och sitter dess styrelse.

John Askling
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0708-12 31 70

John Askling
Jonas Mattsson
Naturmiljökonsult

Jonas Mattsson arbetar med naturvärdesinventeringar och miljöutredningar inom olika typer av exploaterings- och samhällsplaneringsprojekt. Han har goda artkunskaper inom flera organismgrupper och spetskompetens inom humlor och solitärbin. Jonas är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Naturvärdesbedömningar
 • Insekter & kryptogamer
 • Landskapsekologi och GIS

Tre referensprojekt:

 • Kartläggning av skyddsvärda träd i Åmåls kommun - fältinventering och sammanställning i rapport (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).
 • Malmbanan järnvägsplan (delen Peuravaara-Krokvik) - medförfattare till rapport om avgränsningar, förutsättningar och effekter av utbyggnad till dubbelspår (Trafikverket).
 • Naturvärdesinventering inför ledningsdragning i Ljusdal och Ånge kommuner (Pöyry).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), projektet NILS - arbetade som forskningsassistent med miljöövervakning i ängs- och betesmarker i södra Sverige och inventerade fjärilar, humlor, grova lövträd, lavar och kärlväxter. 

Utbildning:

 • Masterexamen i biologi (2016) från Göteborgs universitet (inriktning landskapsekologiska analyser och naturvård).
 • Kandidatexamen i biologi (2014) från Göteborgs universitet (inriktning naturvårdsbiologi).
 • Värnplikt (2004) vid P4 Skövde (gruppchef). 

Övrigt:

Jonas har varit guide i ängs- och betesmarker med fokus på fjärilar och vildbin för västsvenska entomologklubben.

Kontaktuppgifter:

Jonas Mattsson
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0761-39 11 42

Jonas Mattsson
Jovana Kokic
Miljökonsult

Jovana Kokic arbetar som miljökonsult och rapportör inom olika miljöövervakningsprojekt. Jovana är specialiserad på vattenvård och akvatisk ekologi samt näringsämnens omsättning i både i vatten och bottensediment. 

Kompetensområden:

 • Vattenvård
 • Biogeokemi & eutrofiering
 • Recipientkontroll

Tre referensprojekt:

 • Edsviken miljöövervakning - projektledning och rapportering (Sollentuna kommun).
 • Miljöövervakning Järfälla kommuns sjöar och vattendrag - bitr. projektledning och rapportering (Järfälla kommun).
 • Vänervikar växtplankton och vattenkemi – projektledning och rapportering (Vänerns vattenvårdsförbund).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017.
 • Uppsala universitet - forskare inom akvatisk biogeokemi på Institutionen för Ekologi och Genetik/Limnologi.
 • Uppsala universitet - doktorand inom biologi vid Institutionen för Ekologi och Genetik/Limnologi.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i biologi/limnologi (2017) från Uppsala universitet (inriktning limnologi, biogeokemi och akvatisk fysik).
 • Masterexamen i biologi/limnologi (2012) från Uppsala universitet. 
 • Kandidatexamen i miljövetenskap (2010) från Linköpings universitet.

Övrigt:

Föräldrarledig fr.o.m. okt 2018.

Kontaktuppgifter:

Jovana Kokic
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0761-33 49 26

Jovana Kokic
Karolina Nittérus
Naturmiljökonsult

Karolina Nittérus arbetar med olika typer av naturmiljöutredningar inom samhällsplanering och exploateringsprojekt. Hon har många års erfarenhet av att leda och delta i projekt inom naturvårds- och miljöområdet och har stor fältvana från att ha medverkat som fältassistent i många olika forskningsprojekt. 

Kompetensområden:

 • Biologisk mångfald & hotade arter
 • Naturvårdsbiologi
 • Landskapsekologi & terrester ekologi

Tre referensprojekt:

 • Projekt Nya Slussen, ny reglering för Mälaren - deltog som expertkompetens i MKB-arbetet kring ekologisk påverkan på svämlövskogar kring Mälaren, samt utredning om förutsättningar för betesmarksstöd (Stockholms stad).
 • Halvorsängs detaljplan - projektledde utredningar kring artskyddsdispens (Göteborgs hamn).
 • Identifiering av värdefulla bryn- och buskmiljöer vid landskapsplanering (Rymdstyrelsen).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016 (samt åren 2011-2013). 
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Värmlands län - nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett och dess livsmiljöer.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län - projektledare för samordning av åtgärdsprogrammen för hotade arter i länet.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i tillämpad miljövetenskap/naturvårdsbiologi (2006) från Göteborgs universitet (forskning om effekter på biologisk mångfald efter uttag av skogsbränsle (GROT) vid avverkning). 
 • Magisterexamen i biologi (1998) från Göteborgs universitet (inriktning: ekologi och naturvårdsbiologi).
 • Miljö- och hälsoskyddsutbildning (1999) - ettårig påbyggnadsutbildning om bl.a. miljöbalken och kommunalt miljöskydd.

Övrigt:

Karolina har god kännedom om många olika typer av naturmiljöer, bland annat arktiska miljöer. 1997 arbetade hon till exempel på Svalbard i ett forskningsprojekt kring mortalitetseffekter hos svalbardrenen. Under några år på 90-talet bodde hon även i Lappland där hon letade urskog och studerade ekologi och samisk kultur.

Kontaktuppgifter:

Karolina Nittérus
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0706-28 21 20

Karolina Nittérus
Klas Schlichting
Trädgårdsmästare

Klas Schlichting arbetar som trädgårdsmästare vid Linköpings Naturcentrum. Arbetet i trädgården genomsyras av ett ekologiskt synsätt, med ledord som täckodling, giftfritt växelbruk, handkraft, glädje och biolgisk mångfald. 

Kompetensområden:

 • Ekologisk grönsaksodling
 • Trädvård
 • Trädgårdsdesign

Tre referensprojekt:

 • Kvarteret Eddan - planering, organisering och anläggning av en tidsenlig medeltida odlingslott, baserat på fröfynd från en arkeologisk utgrävning (Linköpings kommun). 
 • Stadsodling i Trädgårdsföreningen - planering, anläggning och organisering av en av Linköpings första stadsodlingar där allmänheten får odla egna grödor i pallkragar (Linköpings kommun).
 • Operation Hedbjörkskog - planering, anläggning och restaurering av ett fjällbjörkskogsområde med hedartad undervegetation på Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk (Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2010 (med uppehåll 2016-2017).
 • Skördekassen - arbetade som ekologisk grönsaksodlare och hanterade även guidningar och torgförsäljning, samt fick lärdomar om növändiga delar för att driva en småskalig ekologisk odling. 
 • Ájtte (Svenskt Fjäll- och Samemuseum) - arbete som trägårdsmästare och fortbildning inom den fjällbotaniska floran och dess naturmiljöer. Ansvarade även för guidningar och sommarjobbare samt anlade och utförde diverse restaureringsjobb.

Utbildning:

 • Yrkesexamen Trädgårdsmästare (2009) från Himmelstalundsskolan. 

Övrigt:

Klas filosofi och arbetsteknik utgår från de naturliga processer som råder i naturen, där han vill samarbeta med elementen och vara en del av kretsloppet. Det är hans ideologiska övertygelse att vi kan möta en ljus framtid om vi gemensamt tar vårt ansvar med stor respekt för vår planet och dess varelser. 

Kontaktuppgifter:

Klas Schlichting
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum
013-20 62 86
0761-33 01 31

Klas Schlichting
Kristina Kvamme
Miljökonsult

Kristina Kvamme arbetar med miljöbedömningar och MKB. Hon har specialiserat sig mot plan-MKB:er, men arbetar även med tillstånds-MKB:er. Hon är projektledare för miljöbedömningar i komplexa samhällsbyggnadsprojekt och tar fram fördjupade utredningar inom främst Natura 2000 och strandskydd. Kristina är ansvarig för Callunas kompetensgrupp för MKB och hållbar utveckling.

Kompetensområden:

 • MKB, miljöbedömningar & anpassningar av planer
 • Natura 2000
 • Strandskydd

Tre referensprojekt:

 • MKB för stor detaljplan för bostadsbebyggelse på Almön - underlagsutredningar och bedömningar inom naturmiljö, rekreation, marinbiologi, strandskydd, riksintressen, landskapsbild, skred & ras samt farligt gods (Tjörns kommun genom Radar arkitektur & planering).
 • MKB för fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad med omgivningar - bedömning av flera miljöaspekter (även jämställdhet) samt en ängs- och betesmarksanalys (Vimmerby kommun).
 • Natura 2000-MKB med inventering och bedömning av påverkan på livsmiljöer och arter inför anläggning av fotbollsplan - utredning med snäv tidplan (Borgholms kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2012.
 • Borgholms kommun - var ansvarig för miljögranskning, upphandling, MKB och miljöanpassning i större samhällsbyggnadsprojekt, var ansvarig för naturvård, LONA-projekt och strandskyddshandläggning, samt arbetade delvis även med avfall och förorenade områden. 
 • Länsstyrelsen i Örebro Län - miljöhandläggare, arbetade med med tillsyn.

Utbildning:

 • Magisterexamen i markvetenskap (2004) från SLU i Uppsala.

Övrigt:

Kristina var 2006 medförfattare till en vetenskaplig publikation med titeln "Characterization and diagnosis of rural-urban interface farming in the Tu Liem and Thanh Tri districts of Hanoi city, Vietnam".

Kontaktuppgifter:

Kristina Kvamme
Calluna AB
Norra Långgatan 1
392 32 Kalmar
Affärsområde: Planering

0702-53 38 63

Kristina Kvamme
Lars Nilsson
Vaktmästare

Lars Nilsson är Callunas vaktmästare på Slottet och Naturcentrum i Linköping.

Lars Nilsson
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum


Lars Nilsson
Lisa Östlund Fält
Naturmiljökonsult & illustratör

Lisa (Elisabeth) Östlund Fält arbetar med naturmiljöutredningar inom samhällsplanering och som illustratör. Hon illustrerar till skyltar, rapporter och annat naturpedagogiskt material. Lisa har bred erfarenhet från många olika naturvårdsprojekt och kan lyfta fram naturvärden i både text och bild för olika målgrupper. 

Kompetensområden:

 • Illustrationer & layout
 • Naturvärden i skog & kulturlandskap
 • Friluftsliv & naturpedagogik

Tre referensprojekt:

 • Illustration, text och layout till informationsskyltar om fjärilar (Länsstyrelsen i Stockholms län).
 • Genomgång och uppdatering av riksintresseområden för friluftsliv (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).
 • Översikt över Kungliga Nationalstadsparkens värden, nyttjande och tillämpning av bestämmelser (Länsstyrelsen i Stockholms län).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2013.
 • Göteborgs stad (Park- och naturförvaltningen och Miljöförvaltningen) - arbetade bland annat med skyltar och informationsmaterial, illustrationer, digitalisering av information och inventering av skyddsvärda träd.
 • Friluftsfrämjandet i Göteborg - planerade och uppförde en utställning för barn om biologisk mångfald. 

Utbildning:

 • Magisterexamen i naturvård och ekologi (2005) från Göteborgs universitet.
 • Fristående kurser inom grafisk produktion.

Övrigt:

Lisa är medlem i organisationen Svenska Tecknare

Kontaktuppgifter:

Lisa Östlund Fält
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Planering
-
0705-65 43 56

Lisa Östlund Fält
Lisa Sigg
Naturmiljökonsult

Lisa Sigg arbetar bland annat med olika typer av naturinventeringar, ekologisk rådgivning och skötselplaner. 

Kompetensområden:

 • skogliga naturvärden och ekmiljöer
 • tätortsnära natur
 • restaurering och skötsel av skyddad natur

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering i ett område med mycket hällmarkstallskog mellan Bredäng och Mälarhöjden, inklusive bedömning av påverkan på habitatnätverk för insekter knutna till ädellövskog - inventering, rapportering och kartframställning (Bonava Sverige AB).
 • Naturvärdesinventering i Vinbäcken, Arboga, ett område dominerat av skogsbrukspräglad skog med inslag av grova tallar - inventering och rapportering (Arboga kommun). 
 • Groddjursinventering inför anläggande av groddjurstunnlar utmed Spångavägen, Stockholm - inventering, rapportering, analyser och kartframställning (Stockholm stad).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017.
 • SLU - arbetade som forskningsbiträde inom Riksskogstaxeringen med inventering av skogsmark, utförde bl.a. mätning och bedömning av tillväxt, olika typer av skador, död ved, samt även inventering av kärlväxter och kryptogamer.
 • Norrköpings kommun - arbetade med uppföljning av skötsel-/bevarandeplaner och planerade restaurerings- och skötselåtgärder för skyddsvärd natur. 

Utbildning:

 • Masterexamen i biologi (2013) från Stockholms universitet (inriktning mot ekologi). 
 • Magisterexamen i geovetenskap (2013) från Stockholms universitet (inriktning mot naturvård). 

Övrigt:

Lisa älskar friluftsliv, speciellt fjällvandring, och ägnar sig även mycket åt kampsport då hon aktivt tränar och tävlar i kickboxning.

Kontaktuppgifter:

Lisa Sigg
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-47 78 98

Lisa Sigg
Magnus Tillström
Miljökonsult & provtagare

Magnus Tillström arbetar med olika typer av provtagningsprojekt. Han jobbar mycket med recipientprovtagning i Stockholms skärgård och i sjöar, samt dricksvattenprovtagningar. Magnus är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kompetensområden:

 • marinbiologi
 • provtagning
 • naturinventering

Tre referensprojekt:

 • Recipientkontroll med kemisk-, bottenfauna- och planktonprovtagning i både hav och sjö (Stockholm Vatten AB).
 • Dricksvattenprovtagning på ledningsnätet (Stockholm Vatten AB).
 • Industriprovtagning med oljeavskiljare. 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • Eget företag - arbetade med inventeringar av naturområden för LUCAS (Land-Use-Cover-Area-Survey), en europeisk landskapsinventering för statistik om status
  och förändringar i markanvändning.
 • Eget företag - arbetade med älgbetesinventering (skattningar av andelen träd som skadats av älg).

Utbildning:

 • Magisterexamen i marinbiologi (2008) från Stockholms universitet. 
 • Fartygsbefäl klass 8 (2015) från Marina läroverket.

Övrigt:

Magnus har stor sjövana och har varit mycket till sjöss i samband med segling över Atlanten och ett års segling i Stilla havet. Han har även dykcertifikat och är mountainbikeinstruktör. 

Kontaktuppgifter:

Magnus Tillström
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0705-12 40 37

Magnus Tillström
Magnus Tuvendal
Miljökonsult & ekosystemtjänstspecialist

Magnus Tuvendal arbetar med ekosystemtjänster och hur dessa kan synliggöras i strategisk planering och beslutsfattande för att stödja en hållbar samhällsutveckling. Han har lång erfarenhet av tvärvetenskapliga analyser och konkretiseringar av "hållbarhet". Magnus ansvarar för Callunas utvecklande av tjänster som hjälper kunden att ta ekosystemtjänster från ord till handling.

Kompetensområden:

 • Ekosystemtjänster
 • Lärande för hållbar utveckling
 • Social-ekologiska systemanalyser

Tre referensprojekt:

 • Metodutveckling, kartläggning och analys av Stockholms stads förmåga att leverera tre ekosystemtjänster (länk) (Stockholms stad).
 • Identifiering av hinder och möjligheter för arkitekter att integrera ekosystemtjänster i sitt arbete till stöd för hållbart samhällsbyggande (Stiftelsen ARKUS).
 • Gullbergsvass i Göteborg, utvärdering av alternativ m.a.p. ekosystemtjänster - analys med kontextbaserad grönytefaktor och social-ekologisk systemsyn (Vasakronan).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • Stockholm Resilience Centre - forskare och lärare inom studiet av social-ekologiska system. 
 • Miljöstrategiska studier (fms), Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI - analytiker och projektledare. 

Utbildning:

 • Doktorsexamen i naturresurshushållning (2012) från Stockholms universitet (om ekosystemtjänster). 
 • Masterexamen i toxikologi (1995) från Uppsala universitet (inriktning ekotoxikologi).
 • Magisterexamen i biologi (1995) från Uppsala universitet. 

Övrigt:

Magnus har grundat och varit föreståndare för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, vid Uppsala universitet och SLU. Han har även graderat till Sandan i Aikido (3:e graden av svart bälte). 

Kontaktuppgifter:

Magnus Tuvendal
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-67 30 80

Magnus Tuvendal
Malin Anderson Olbers
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Malin Anderson Olbers arbetar främst med recipientkontroller, statusbedömningar i sötvatten, makrofytinventeringar, provtagning i vattenmiljöer samt projektledning. Malin är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för. 

Kompetensområden:

 • ekologisk status i vattenmiljöer
 • vattenväxter
 • våtmarksekologi

Tre referensprojekt:

 • Recipientkontroll Mörrumsån - projektledning, provtagning, rapportering och indexberäkningar (Mörrumsåns Vattenråd).
 • Trendsjöar - vattenväxtinventering i nationella trendsjöar över hela landet (SLU). 
 • Deponier Växjö - projektledning, provtagning, rapportering & indexberäkningar (Växjö kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2010.
 • Södra Cell Mönsterås - arbetade med provtagning, analyser och rapportering inom kemikalieåtervinningsprocessen.
 • Linköpings universitet, Biologiavdelningen - laborant, utförde främst fosforanalyser på vattenprover. 

Utbildning:

 • Magisterexamen i biologi (2011) från Linköpings universitet (inriktning ekologi, miljö- och naturvård, examensarbete inom fosforretention i våtmarker på jordbruksmark). 
 • Fristående kurser i GIS vid Lunds universitet.

Övrigt:

Malin har varit scout i hela sitt liv och är idag aktiv scoutledare och ordförande i Equmenia Kristianstad. 

Kontaktuppgifter:

Malin Anderson Olbers
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning

0727-19 90 11

Malin Anderson Olbers
Manfred Lindvall
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Manfred Lindvall
Calluna AB
Aurorum 2
977 75 Luleå
Affärsområde: Affärsstöd

0706-59 59 66

Manfred Lindvall
Maria Thorell
Naturmiljökonsult

Maria Thorell arbetar med utredningar och analyser inom naturmiljöområdet och är specialiserad på ekologi i kombination med juridik och samhällsutveckling. Hon har arbetat mycket med artskydd och skyddade områden, men även hållbar turism, metodutveckling och regionala landskapsstrategier. 

Kompetensområden:

 • landskaps-, skogs- och populationsekologi
 • naturvårdsjuridik
 • hållbar utveckling & biosfärområden

Tre referensprojekt:

 • Landskapskaraktärisering som del i Kinnekullebanans åtgärdsvalstudie (delprojekt inom Trafikverkets Forskning och innovation) - deltog som ekologisk expert vid workshops (Radar Arkitektur & Planering).
 • Artskyddsutredning - GIS-analyser och juridiska analyser av biologiska data samt rådgivning kring fortsatt process (Mörbylånga kommun).
 • Hållbar stadsdelsutveckling: workshop om utveckling av ett småindustriområde - deltog som ekologisk expert (Energikontoret Östra Götaland).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2012.
 • Unesco - ledamot av International Advisory Committee on Biosphere Reserves, Man and the Biosphere Programme, Division of Ecological and Earth Sciences, bedömde ansökningar och beredde biosfärsområden. 
 • Länsstyrelsen Västra Götalands län - reservatsbildning, planering och prövning av vindkraftsärenden, naturvård i kommunala vindbruksplaner samt rådgivning i ekologiska och tillhörande juridiska frågor. 

Utbildning:

 • Doktorsexamen i ekologisk zoologi (2006) från Göteborgs universitet (om strategiska val för skogsskydd i södra Sverige). 
 • Magisterexamen i biologi (1996) från Uppsala universitet (inriktning ekologi och naturvård, även miljöekonomi, miljökommunikation och internationella relationer). 
 • Flera utbildningar i konflikthantering, förändring och känsliga ämnen. 

Övrigt:

Maria älskar att lyssna på olika språk, paddlar gärna kajak och tycker mycket om foto och film.

Kontaktuppgifter:

Maria Thorell
Calluna AB
Karlagatan 5
531 32 Lidköping
Affärsområde: Planering

0702-60 91 24

Maria Thorell
Marianne Skoglund
Redovisningsansvarig

Marianne Skoglund har hand om bokföring och redovisning på Calluna.

Kontaktuppgifter:

Marianne Skoglund
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-46 10 304

Marianne Skoglund
Marie Björklund
Naturmiljökonsult

Marie Björklund arbetar med biologisk mångfald och markanvändning i skog, fjäll och odlingslandskap. Hon är van att leda projekt och att arbeta med natur- och kulturkommunikation och har även erfarenhet inom miljöövervakning och miljömålsuppföljning. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesverksamma liv i norra Norrland och har bl.a. identifierat nyckelbiotoper i fjällen och samverkat med renskötare i olika projekt. 

Kompetensområden:

 • markanvändning och biologisk mångfald
 • fjäll- och odlingslandskap
 • kommunikation

Tre referensprojekt:

 • Naturmiljöutredning om ekosystemtjänster och gröna samband inför planläggning av ny stadsdel i Kristineberg - delaktig i rapportförfattande (Vallentuna kommun). 
 • Skötselplan för Ridöns naturreservat i Mälaren - utredning, analys och rapport (Länsstyrelsen i Stockholms län).
 • Utvärdering av nationellt åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, inklusive rekommendationer kring åtgärdsprogrammets eventuella framtid - delaktig i intervjuer, sammanställning av enkätsvar och rapportförfattande (Naturvårdsverket). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län - arbetade inom flera olika tjänster, bl.a. som chef för Miljöanalysenheten, Laponiainformationsenheten och Agrarenheten, projektledare för Besöksmål världsarvet Laponia, samt samordnare för miljömålsuppföljning och miljöövervakning. 
 • Länsstyrelsen i Uppsala län - handläggare inom skogsfrågor och allmän naturvård, Natura 2000 och markavvattning. 

Utbildning: 

 • Kandidatexamen i biologi (1992) från Uppsala universitet (inriktning mot ekologi, kommunikation och naturvård i terrester miljö).
 • Skrivarutbildning (2003) vid Medlefors folkhögskola. 
 • Fristående kurs i miljörätt från Luleå tekniska universitet. 

Övrigt:

Marie har ett stort fågelintresse och var ledamot i Sveriges ornitologiska förenings styrelse mellan år 2000 och 2006. 

Kontaktuppgifter:

Marie Björklund
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0724-53 84 84

Marie Björklund
Markus Möller
Chef AO Miljöövervakning, miljökonsult & provtagare

Markus Möller är chef för Callunas affärsområde Miljöövervakning och arbetar även inom olika miljöövervakningsprojekt med bland annat projektledning, provtagningsplanering och rådgivning. Markus är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för. 

Kompetensområden:

 • vattenvård
 • fiskevård
 • fiskbiologi

Tre referensprojekt:

 • Sjön Trekanten i Stockholm - bottenfaunaprovtagningar från is samt öppen sjö (Stockholm Vatten AB). 
 • Synoptisk vattenprovtagning från helikopter - över 150 sjöar provtogs (Bromma helikopter AB). 
 • Gävlebukten samt Norrsundet - fältarbete, bottenfauna kust med Van Veen (Gästrike vattenvårdsförening). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2011.
 • Eurofins Environment Sweden AB - arbetade främst med analys av recipientvatten samt provtagningar relaterade till miljöövervakning. 
 • Stockholm Vatten AB - kemist och provtagare, samt tjänstgjorde som befäl på provtagningsfartyget Ebria. 

Utbildning:

 • Kurser i fiskbiologi (1998) vid SLU i Umeå (inriktning fiskevård).
 • Maskinbefälsexamen klass VIII och fartygsbefälsexamen klass VIII (2003) från Chalmers Lindholmen (inkl. radar och VHF)
 • Fristående kurser och utbildningar inom bl.a. issäkerhet, recipientkontrollprovtagning, utsläppskontroll, vattenvård och fiskevård. 

Övrigt:

Markus är fartygsbefäl på provtagningsbåten Calypso.

Kontaktuppgifter:

Markus Möller
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0722-15 18 75

Markus Möller
Marlijn Sterenborg
Naturmiljökonsult

Marlijn Sterenborg arbetar med GIS-analyser och inventeringar inom grön infrastruktur och stadsplanering. 

Kompetensområden:

 • Grön infrastruktur
 • Urban ekologi
 • GIS-analyser

Tre referensprojekt:

 • Grön infrastruktur, Stadsliden, Umeå - GIS-analyser (Umeå kommun). 
 • Naturvärdesinventering Loudden - trädinmätning (Stockholms stad). 
 • Habitatnätverk för vildbin i Sollentuna - GIS-analyser (WWF). 

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017. 
 • Stockholms universitet - arbetade som fältassistent inom Projekt Fjällräv med inventeringar och beteendeobservationer.

Utbildning:

 • Yrkesexamen i GIS (2017) från Yrkeshögskolan Gävle.
 • Masterexamen i biologi (2015) från Stockholms universitet (inriktning ekologi).
 • Kandidatexamen i biologi (2012) från Groningen universitet, Nederländerna (inriktning ekologi).

Övrigt:

Marlijn har även arbetat som volontär inom dagfjärilsövervakningen vid Lunds universitet. 

Kontaktuppgifter:

Marlijn Sterenborg
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-47 66 36

Marlijn Sterenborg
Mattias Stahre
Naturmiljökonsult & reptilspecialist

Mattias Stahre har intresserat sig för reptiler, groddjur och andra djur sedan barnsben och har många års erfarenhet inom herpetologiområdet. Mattias arbetar i dag som naturvårdskonsult och utför uppdrag över hela landet inom sitt expertområde. Han har ett stort kontaktnät inom ämnesområdet vilket är av stor vikt för att hålla kompetensnivån hög och aktuell. Han har fött upp bland annat kräldjur med stor framgång under flera år och har även stor erfarenhet av att fotografera arterna i sina naturliga miljöer. 

Sedan starten på Calluna 2010 har Mattias bland annat lett och genomfört tre hasselsnoksprojekt, ett sandödleprojekt och några projekt med större vattensalamander. Han har även arbetat med olika typer av provtagningar, inventeringar av grod- och kräldjur samt fladdermöss.

Förutom rent fältarbete utför Mattias även analyser av ljudfiler för att artbestämma fladdermöss samt en del rapportering. Han gör även GIS-analyser och har exempelvis gjort en 3d-modellering för rörelsemönster hos flygande djur vid blivande vindkraftparker.

Övrigt:

Mattias är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kontaktuppgifter:

Mattias Stahre
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten
013-461 03 05
070-724 45 07

Mattias Stahre
Mova Hebert
Naturmiljökonsult

Mova Hebert är senior naturmiljökonsult med spetskompetens inom fåglar. Hon arbetar främst med naturvärdesinventeringar, utredningar och känslighetsbedömningar inför exploatering, samhällsplanering, tillstånd och dispenser. Mova är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Naturvärden
 • Uppdragsledning
 • Fåglar

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering Älvsjö-Örby (Stockholms stad).
 • Naturvärdesinventering väg 83 (Ramböll).
 • Fågelinventering Sumpholmen och Fredan (Nacka kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2008.
 • Länsstyrelsen i Uppsala län - handläggare inom bl.a. naturreservatsbildning och skötselplaner för naturreservat.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i biologi/geovetenskap (1995) från Stockholms universitet.

Övrigt:

-

Kontaktuppgifter:

Mova Hebert
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-12 52 91

Mova Hebert
Ogün Çağlayan Türkay
Miljökonsult & fotograf

Ogün Çağlayan Türkay arbetar både som miljökonsult, provtagare och fotograf. 

Övrigt:

Oguns bilder går att se på hemsidan http://www.ogunturkay.com.

Kontaktuppgifter:

Ogün Çağlayan Türkay
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Miljöövervakning

072-567 47 43

Ogün Çağlayan Türkay
Olof Rosenqvist
Naturmiljökonsult & fågelspecialist

Olof Rosenqvist arbetar med naturvärdesinventeringar och fågelinventeringar. Olof är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Fåglar
 • Naturvägledning och guidening
 • Naturvärden och biologisk mångfald

Tre referensprojekt:

 • Referensprojekt under uppdatering.

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2015.
 • Hoija - naturguide, inventerare och folkbildare i eget företag.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län - naturskolepedagog, naturrumvärd.

Utbildning:

 • Fristående kurser inom bland annat ekologi, artkunskap och miljövetenskap. 

Kontaktuppgifter:

Olof Rosenqvist
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0727-19 47 79

Olof Rosenqvist
Oskar Kindvall
Naturmiljökonsult

Oskar Kindvall arbetar med landskapsanalyser och projekt inom forskning och rådgivning. Han är specialiserad på storskaliga landskapsmodeller och bedömningar av arters överlevnad i samband med klimat- och landskapsförändringar. Oskar är dessutom brett biologiskt kunnig, har stor erfarenhet av fältarbete i olika miljöer och behärskar ett stort antal organsimgrupper och deras ekologi. Han har även flera års erfarenhet som systemutvecklare, IT-arkitekt och projektledare. 

Kompetensområden:

 • Landskapsekologi & populationsdynamik
 • Artkunskap
 • Bioinformatik & programmering av datasystem

Tre referensprojekt:

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • ArtDatabanken, SLU - analyser av biologisk mångfald och arters överlevnadschanser, systemutveckling och projektledning.
 • Institutionen för entomologi, SLU - forskade på insekters storskaliga populationsdynamik i relation till alternativa skogsskötselmetoder.

Utbildning:

 • Docent i ekologi (2001) vid SLU i Uppsala (inriktning naturvårdsbiologi). 
 • Doktorsexamen i ekologi (1995) från SLU i Uppsala (inriktning metapopulationsdynamik, spridning, utdöenderisker och modellering).
 • Kandidatexamen i biologi (1990) från Uppsala universitet (inriktning entomologi, beteendeekologi, limnologi och geovetenskap).

Övrigt:

Oskar har erfarenhet av fältarbete med fokus på många olika arter och organismgrupper, bl.a. gräshoppor & vårtbitare, grod- & kräldjur, fladdermöss, hasselmus, asknätfjäril och marina evertebrater. Han har även god kännedom om t.ex. kärlväxter, storvampar, trollsländor, dagfjärilar, skinnbaggar och vissa skalbaggsgrupper. 

Kontaktuppgifter:

Oskar Kindvall
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0730-62 28 73

Oskar Kindvall
Petter Andersson
Naturmiljökonsult

Petter Andersson är disputerad ekolog och specialiserad inom entomologi och ornitologi. Han arbetar huvudsakligen med olika typer av inventeringar och artutredningar, men även med forskningsinriktade projekt. Petter är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Ekologi
 • Insekter
 • Fåglar

Tre referensprojekt:

 • Inventering av gaddsteklar och validering av habitatnätverk för vildbin (Sollentuna kommun).
 • Inventering av vedlevande insekter vid Älvsjö-Örby (Stockholms stad).
 • Utvärdering av åtgärdsprogrammet för bredbandad ekbarkbock (Länsstyrelsen Stockholm).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2014.
 • Stockholms universitet - doktorand och forskare inom växt-insektsinteraktioner.
 • Sveriges lantbruksuniversitet - fältassistent vid fågelinventering och ringmärkning. 

Utbildning:

 • Doktorsexamen i växtekologi (2011) från Stockholms universitetet.
 • Magisterexamen i zoekologi (2006) från Stockholms universitet.

Övrigt:

Petters forskning handlade om interaktioner mellan växter och insekter, med fokus på växtätande insekters sökbeteende (främst doftsök) och spridning mellan värdväxthabitat i heterogena landskap.

Kontaktuppgifter:

Petter Andersson
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering
0725-67 38 80

Petter Andersson
Rebecka Le Moine
Naturmiljökonsult och verksamhetsansvarig Linköpings Naturcentrum

Rebecka Le Moine arbetar idag främst med verksamhetsutveckling på Linköpings Naturcentrum som Calluna driver som entreprenad. Hon har många års erfarenhet av naturvärdesinventeringar inför detaljplaner och exploateringar, och har tidigare även arbetat med bland annat landskapsanalyser, vattenprovtagning och GIS. Rebecka är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Naturvårdsbiologi
 • Biologisk mångfald
 • Föreläsning och utbildning

Tre referensprojekt:

 • Linköpings Naturcentrum - verksamhetsutvecklare (Linköpings kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2013.
 • Slåttergubbens ekologiska fågelmat AB - arbetade med slåtter av ängar i naturvårdssyfte och trädvård i ängsmarker, på uppdrag av längsstyrelsen Östergötland.
 • Skogsstyrelsen - arbetade bland annat med tillsyn av naturvårdsavtal och nyckelbiotoper i Östergötland. 

Utbildning:

 • Masterexamen i biologi (2017) från Linköpings universitetet (programmet Ecology and the environment). 
 • Kandidatexamen i biologi (2012) från Linköpings universitet (inriktning ekologi, miljö- och naturvård). 
 • Fristående kurser inom bland annat Insektsgnag som signalarter, Naturvårdssvampar, Svampar och tickor som signalarter. 

Övrigt:

Rebecka är ideellt engagerad i olika föreningar och hon är delaktig i initierandet av att nationellt uppmärksamma FN:s dag för den biologiska mångfalden

Kontaktuppgifter:

Rebecka Le Moine
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum

0768-36 49 08

Rebecka Le Moine
Sofia Kling
Miljökonsult

Sofia Kling är miljökonsult och arbetar som projektledare/rapportör inom miljöövervakningsprojekt. Hon har en masterexamen i miljövetenskap med inriktning på föroreningar i mark och vatten. Hon har tidigare arbetat med miljötekniska mark- och vattenundersökningar, tillståndsärenden/MKB och miljö- och hälsoriskbedömningar.

Kompetensområden:

 • Miljöriskbedömningar
 • Mark- och vattenundersökningar
 • Biologiska och kemiska processer i mark och vatten

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2018
 • Seka Miljöteknik AB - Miljökonsult. Mark-och vattenundersökningar, tillståndsärenden/MKB och miljö- hälsoriskbedömingar
 • Eurofins - Analytiker. Utförde mikrobiologiska analyser på vatten

Utbildning:

 • Masterexamen i Miljövetenskap (2013) från Stockholms universitet
 • Kandidatexamen i Biologi (2010)

Kontaktuppgifter:

Sofia Kling
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

072-511 21 11

Sofia Kling
Staffan Nilsson
Naturmiljökonsult

Staffan Nilsson arbetar med naturvärdesinventeringar, gräsmarksuppföljning, särskilda artinriktade inventeringar och undervisning. Han är specialiserad på kärlväxter, mossor, fåglar och dagfjärilar. Staffan är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Artkunskap kärlväxter, mossor, fåglar, dagfjärilar
 • Naturvärdesbedömningar
 • Ekologiska samband

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering längs planerad spårvägssträckning i Lund, med särskilt fokus på förekomst av den starkt hotade arten gatmålla (Lunds kommun).
 • Gräsmarksuppföljning i Stockholms län - uppföljning av hävdindikatorer inom Natura 2000-områden (Länsstyrelsen i Stockholms län).
 • Studie av växtetablering i gräsmarker där ängshö spritts ut i försöksytor - inventering av ängsflora (Malmö stad).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2017.
 • Lunds universitet - undervisning i artkännedom på kurser om kärlväxter och mossor.
 • Svensk Fågeltaxering - arbetade med inventering av fåglar längs standardrutter.

Utbildning:

 • Masterexamen i bevarandebiologi (2017) från Lunds universitet.
 • Kandidatexamen i biologi (2014) från Lunds universitet. 

Övrigt:

Staffan sitter bland annat i styrelsen för Lunds Botaniska Förening samt i redaktionen för Mossornas Vänners tidskrift Myrinia. Han ingår även i ledningsgruppen för den pågående inventeringen av Skånes mossor och ansvarar för inventeringarna av floran på den konstgjorda ön Pepparholm vid Öresundsbron. 

Kontaktuppgifter:

Staffan Nilsson
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0703-04 23 49

Staffan Nilsson
Tenna Toftegaard
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Tenna Toftegaard är disputerad ekolog och arbetar med naturvärdesinventeringar, artinventeringar och olika typer av naturvårdsuppdrag, samt även med forskningsinriktade projekt. Tenna är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

 • Kärlväxter, insekter & svampar
 • Naturvård
 • Klimatförändringar

Tre referensprojekt:

 • Naturvärdesinventering, artinventering och inmätning av skyddsvärda träd - underlag för detaljplan i område med skogsmark med högt naturvärde och jordbruksmark (Ekerö kommun).
 • Getholmen naturreservat - inventering och skötselplan för område med värdefull blandbarrskog och fågelrikt skär i Stockholms skärgård (Länsstyrelsen Stockholms län).
 • Skötselplan för utvidgning av Norrskogens naturreservat med barrnaturskog och blandsumpskog med högt biologisk värde för både land- och vattenlevande organismer (Länsstyrelsen Stockholms län).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • Stockholms Universitet - doktorand inom klimatförändringar och synkroni i växt-djurinteraktioner, arbetet omfattade fältstudier, statistiska analyser, rapportskrivande, projektledning, undervisning och presentationer.
 • The James Hutton Institute (Skottland) - arbetade som forskarassistent med interaktioner mellan mykorrhizasvampar och växter.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i växtekologi (2016) från Stockholms universitet (inom ämnet klimatförandringar och synkroni i växt-djurinteraktioner).
 • Masterexamen i ekologi och hållbarhet (2008) från University of Aberdeen, Skottland (naturvård, naturskydd och det omgivande samhället).
 • Hortonomexamen (masterexamen) (2007) från Københavns Universitet, Danmark (specialisering: interaktioner mellan jordbruk och den omgivande miljön). 

Övrigt:

Tenna paddlar kajak på fritiden och har klätterutbildning.

Kontaktuppgifter:

Tenna Toftegaard
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0761-18 53 28

Tenna Toftegaard
Therese Olsson
Naturmiljökonsult & provtagare

Övrigt:

Therese är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kontaktuppgifter:

Therese Olsson
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning
-
0727-07 50 01

Therese Olsson
Thomas Andersson
Miljökonsult & provtagare

Marinbiolog, inriktning marin zoologi

Thomas anställdes vid Calluna 2011 och är väl förtrogen med de flesta typer av provtagningsmetoder i vatten. Han har mer än tio års erfarenhet av arbete med recipientvatten, både i form av analyser, som rapportansvarig och som provtagare. Thomas har även haft uppdrag som fiskbiolog vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vidare har han karterat marina livsmiljöer och inventerat ålgräs med hjälp av undervattensfilmning.

Övrigt:

Thomas är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kontaktuppgifter:

Thomas Andersson
Calluna AB
Karlagatan 5
531 32 Lidköping
Affärsområde: Miljöövervakning

0706-10 93 05

Thomas Andersson
Tim Hipkiss
Naturmiljökonsult

Tim Hipkiss är disputerad ekolog och erbjuder biologisk expertis inom vindkrafts- och infrastrukturprojekt. Han arbetar med kompensationsåtgärder, uppföljningsstudier och utvärdering av miljökonsekvenser. Tim har tidigare forskat på hur kungsörnar påverkas av vindkraftsetablering, och numera ger han råd till vindkraftsbolag och myndigheter om hur man kan minimera vindkraftverkens miljöpåverkan på fåglar och annat djurliv.

Kompetensområden:

 • Vindkraftspåverkan
 • Kompensationsåtgärder
 • Uppföljning av miljökonsekvenser

Tre referensprojekt:

 • Markbygden vindkraftpark - granskning av MKB och uppföljning av tillståndsvillkor (Natural Power/GE Energy Financial Services).
 • Norrbotniabanan, delen Dåva - Gryssjön. Miljöstöd till järnvägsplan inkl. MKB (Trafikverket).
 • Sakkunnig i ett flertal domstolsförhandlingar i Sverige där tillstånd sökts för vindkraftsparker i områden med kungsörn (uppdragsgivare bl.a. Stena Renewable AB och Rabbalshede Kraft AB).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • EnviroPlanning AB - uppdragsledare, arbetade med miljöstöd under projekterings- bygg- och driftsfaser av infrastruktur- och vindkraftsprojekt.
 • SLU - projektledare och universitetslektor, ledde ett forskningsstudie på kungsörnars biotopval och hemområden och deras betydelse för vindkraftsetablering.
 • Länsstyrelsen Dalarna - naturvårdshandläggare, arbetade med åtgärdsprogram för hotade arter, miljöövervakning av skogs- och våtmarksmiljöer samt vindkraftspåverkan på fåglar.

Utbildning:

 • Doktorsexamen i Ekologisk zoologi (2001) från Umeå universitet.
 • Magisterexamen (1996) i Ekologi från Bangor University, Wales.

Kontaktuppgifter:

Tim Hipkiss
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0761-18 53 26

Tim Hipkiss
Tomas Karlsson
IT-administratör (IT-hantverkarna AB)

Tomas Karlsson är Callunas IT-administratör. 

Kontaktuppgifter:

Tomas Karlsson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd


Tomas Karlsson
Tove Adelsköld
Kommunikatör & naturmiljökonsult (tjänstledig)

Tove Adelsköld arbetar både som kommunikatör och som utredare och inventerare inom olika naturmiljöprojekt, ofta med anknytning till biologiska värden i infrastrukturmiljöer. Som kommunikatör driver hon arbetet med internkommunikationen på företaget och hemsidan, men hon arbetar även med externa kommunikationsprojekt och stödjer verksamheten med layout, hemsidor och andra informationsinsatser.

Kompetensområden:

 • Kommunikation & layout
 • MKB & miljökonsekvensbedömningar
 • Kärlväxtinventeringar

Tre referensprojekt:

 • Layout och redigering av populärvetenskapliga rapporter (forskningsprogrammet TRIEKOL).
 • Artrika vägkanter och alléer, årliga inventeringar sedan 2008 (Trafikverket).
 • Samordnare för IENE - ett europeiskt nätverk för experter inom transportinfrastruktur och ekologi (Trafikverket).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2011.
 • Trafikverket - arbetade bland annat med vägkantsflora, alléer och vägars barriäreffekter för olika djurgrupper.
 • SLU - arbetade som assistent i fält och på lab vid undersökning av ogräsbekämpningsmetoder.

Utbildning:

 • Magisterexamen i biologi (2010) från SLU i Uppsala (inriktning botanik och naturvård).
 • Kursen Den professionella kommunikationens grunder (2016) genom Sveriges kommunikatörer
 • Fristående kurser och utbildningar inom GIS, naturvägledning och skrivande.

Övrigt:

Toves livslånga fascination för blommande växter och odling har gjort att hon mer och mer även intresserar sig för blommornas besökare: fjärilar och andra pollinerare. 

Kontaktuppgifter:

Tove Adelsköld
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0701-64 18 07

Tove Adelsköld
Ulf Frykman
Miljökonsult & provtagare

Ulf Frykman arbetar som provtagare inom en mängd olika typer av provtagningsuppdrag och har mer än trettio års erfarenhet av provtagning på bland annat recipienter, bottenfauna, strand- och bassängbad, mark och jord, avlopp och slam. Ulf är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för. 

Kompetensområden:

 • Radioaktivitetsmätningar i vilt, bär, svamp, fisk & aska
 • Kalibrering av mätutrustning
 • Vattenmiljöer

Tre referensprojekt:

 • Recipientkontroll i Gästrikland omfattande rinnande vatten, sjöar och kustvatten (Gästriklands vattenvårdsförening).
 • Radioaktivitetsmätningar på viltkött (Gävle Norra / Södra Jaktvårdskrets).
 • Provtagning av lakvatten, ytvatten och grundvatten (Gästrike Avfallshantering AB).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2014.
 • Falma Provtagning - enskild firma med verksamhet inom provtagning. 
 • Svelab - arbetade som provtagare inom bl.a. dricksvatten, strandbad, bassängbad, recipienter.

Utbildning:

 • Miljökontroll - utsläpp till vatten samt Provtagning - recipienter (1990) från utbildningsföretaget Sifu.
 • Vattenrening i offentliga simhallar och bassängbad (1993) Kommunförbundet. 
 • Fristående kurser inom bl.a. livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien, issäkerhet och jägarexamen. 

Övrigt:

Ulf är den person som sannolikt har rapporterat in överlägset flest mätvärden om radioaktivitet i kött till Strålsäkerhetsmyndigheten efter Tjernobylkatastrofen.

Kontaktuppgifter:

Ulf Frykman
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-14 55 71

Ulf Frykman
Victor Johansson
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Victor Johansson arbetar med landskapsekologiska frågeställningar och projekt inom forskning och statistisk modellering. Han är specialiserad på analyser av arters utbredningsmönster, spridning och populationsdynamik samt bedömningar av arters överlevnad i samband med landskapsförändringar. 

Kompetensområden:

 • landskapsekologi
 • populationsdynamik
 • statistisk modellering

Tre referensprojekt:

 • Grönstrukturplan Tranås – landskapsekologiska analyser och upprättande av grönstrukturplan för Tranås tätort (Tranås kommun). 
 • Forskningsprojekt om grön infrastruktur i urbana landskap - utvecklande av metoder och analysverktyg, utförande av statistiska analyser samt vetenskaplig rapportering (WWF). 
 • Landskapsekologiska analyser för ek- och lindlandskapet i Solna (Solna stad).

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • SLU - forskning om arters rumsliga utbredning, spridning och populationsdynamik; främst fokus på kryptogamer (t ex. lavar och mossor) men även flera projekt om insekter.
 • Stockholms universitet - post doc, forskning inriktat på mossors spridningsmekanismer.

Utbildning: 

 • Doktorsexamen i ekologi (2012) från SLU i Uppsala (metapopulationsdynamik hos lavar knutna till gamla ekar).
 • Masterexamen i biologi (2007) från Linköpings universitet (inriktning Applied Biology).

Övrigt:

Victor arbetar även som forskare på SLU på halvtid (se beskrivning av hans forskning och publikationslista). 

Kontaktuppgifter:

Victor Johansson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0727-01 06 07

Victor Johansson
Ville Ljungström Rautiainen
Miljökonsult & provtagare

Ville Ljungström Rautiainen är specialiserad på vattenvård, våtmarker, fisk och naturvård. Han arbetar främst med provtagningsuppdrag, men kan även involveras i andra typer av projekt med inventeringar och utredningar inom naturvård och miljöpåverkan. Ville är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för.

Kompetensområden:

 • Vatten- & naturvård
 • Fisk (ekologi & fiskevård)
 • Miljöbedömningar

Tre referensprojekt:

 • Vattenprovtagning inom ramen för Vegeå recipientkontroll samt författning av årsrapport (Vegeåns Vattendragsförbund)
 • Dricksvattenprovtagning och klormätning av dricksvatten i Sydvattens distributionsnät (Sydvatten AB)
 • Kartering av vattendrag, Norrbotniabanan Dåva-Gryssjö (Trafikverket)

Yrkeserfarenhet i urval:

 • Calluna AB sedan 2016.
 • Hörby kommun – handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetade främst med naturvärdesinventeringar.

Utbildning:

 • Masterexamen i miljövetenskap (2015) från Lunds universitet (inriktning: vatten- och naturvård, examensarbete: optimering av våtmarker – näringsretention och biologisk mångfald).
 • Kandidatexamen i miljövetenskap (2013) från Lunds universitet (inriktning: ekologi, examensarbete: storskarvens predationspåverkan på fiskpopulation).
 • Fristående kurser i bl.a. GIS, marinekologi och fiskeriekologi.

Övrigt:

Ville har sedan barnsben tillbringat mycket tid vid sjö och skärgård i bland annat finska Savolax och Blekinge, något som har lett till ett starkt intresse för natur och miljö i allmänhet och akvatiska miljöer i synnerhet. Han sysslar på fritiden med allt från fiske till musik (spelar både valthorn och gitarr).

Kontaktuppgifter:

Ville Ljungström Rautiainen
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-21 65 44

Ville Ljungström Rautiainen