OM OSS > VÅR FILOSOFI

Med fokus på ditt projekt ... och på naturen.

Vi löser projekt. Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult.

Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Projekten är också utgångspunkten när vi sätter ihop våra team och väljer våra samarbetspartners.

Allt för att du som kund ska få så ändamålsenliga lösningar som möjligt. Tydligt redovisade och lätta att använda.

Arbetssättet har vi utvecklat under resans gång, men en sak visste vi redan vid starten 1992.

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden.

MER OM CALLUNA

Sveriges ledande
naturmiljökonsult sedan 1992

 

Företaget Calluna är verksamt i hela Sverige med utgångspunkt från huvudkontoret i Linköping och från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lidköping, Gävle, Kalmar och Luleå. På Calluna arbetar allt från biologer, limnologer och utepedagoger till miljöingenjörer och geografer. Vi kan genomföra naturundersökningar både på land, i sötvatten och i marina miljöer.

 

Fristående och oberoende

Inom miljöområdet är det extra viktigt att du som kund får trovärdiga utredningar och expertutlåtanden. Det har vi tagit fasta på och är därför enbart miljökonsult. Vi vill inte blanda ihop vår roll med projektörens, exploatörens eller entreprenadutförarens roller. Det är viktigt att myndigheter och andra kan lita på vårt oberoende och för dig som kund är det en extra trygghet. Som fristående aktör väljer vi också våra samarbetspartners utifrån vad som är bäst för framgång i det enskilda uppdraget.

 

Kundnytta genom engagemang och ansvar

Vi har engagerade konsulter som tar ansvar för helheten. Det innebär att vi tänker i vidare banor än bara utredningen som ska levereras. Vi tar ansvar för att projektets upplägg blir det rätta, att processen drivs effektivt, att rätt metoder används och kan föreslå effektiva miljölösningar. Vi kan också följa med under hela eller delar av processen från strategiskt beslutsstöd, förstudier, miljöprövning till genomförande och uppföljning.

 

Tar ställning för naturen

På Calluna har vi ett stort miljöengagemang och det är vår övertygelse att för vår gemensamma framtid behöver vi ha ekosystem som fungerar. Det gäller i samhället i stort, inte bara i våra naturreservat, annars kan vi aldrig bygga en hållbar samhällsutveckling. Om miljöfrågorna kommer in på ett bra sätt i samhällsplanering och exploatering ökar chansen till riktigt bra miljölösningar. Vi vill därför i första hand arbeta med kunder som delar det här synsättet.

 

Vi har resurser att driva stora projekt

Vi har personalresurser och en organisation som gör att vi kan driva stora och komplicerade projekt. Vi kan erbjuda heltäckande naturvårdstjänster, inventeringar och miljökonsekvensbedömningar.

 

Lösningar i fokus

Vi arbetar utifrån tesen att det är bättre att fokusera på lösningar än problem. Vi rundar inte knäckfrågorna utan tar tag i dem genast – det blir i princip alltid billigare och spar tid. Vår erfarenhet är att naturmiljöer förvånansvärt ofta är en tillgång i planer och projekt, bara frågan kommer in tidigt i processen. Vi tror också på helhetslösningar där det är möjligt att integrera samhällets utveckling med ekosystemen. Därför arbetar vi med naturvårdssidan och slutkunden från början.

 

Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov

Vårt viktigaste mål är att tillhandahålla högkvalitativa och ändamålsenliga tjänster som är tydligt redovisade och lätta att använda. Vi anpassar vår redovisning efter de behov och krav som ställs av våra kunders organisationer. Bland våra kunder finns statliga verk, kommuner, länsstyrelser, teknikkonsulter, markanvändare, entreprenörer, lantbrukare och privatpersoner.

 

Professionell teknik och metoder

Inom naturmiljöområdet är det vanligt med tyckanden och åsikter. Vi nöjer oss inte med det. Vi ska kunna visa på sannolikheter för olika skeenden. Vi använder därför oss av GIS-modelleringar, kalkylering, statistisk databehandling, simuleringar och liknande metoder för att visa hur förutsättningarna ser ut och vad som kan åstadkommas. I många fall finns det osäkerheter eftersom ekologi är svårkalkylerat men då redovisas dessa. Detta bidrar till trovärdighet och är något som är viktigt för myndigheter och domstol.

 

Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård

Vid sidan av konsultverksamheten bedriver Calluna naturvårdsinriktad forskning i samarbete med Linköpings universitet. Vi har ett samarbetsavtal med universitetets biologiavdelning, där flera av våra medarbetare också undervisar. Härigenom kan vi erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård.

 

Kommunikation och öppenhet

Vi tror att kommunikation och öppenhet lönar sig i samhällsplanering och exploatering. Det skapar förtroende, ökar delaktigheten, ger bättre planering och minskar risken för att bli beskylld för att smyga igenom projekt. Anledningar till att projekt går fel är påfallande ofta på grund av brister i kommunikation och öppenhet, det behöver inte vara att förutsättningarna egentligen är dåliga.

 

Pedagogik i presentation

Våra utredningar och expertutlåtanden ska lätt kunna förstås av både lekmän och experter, vara pedagogiska och tydliga och utan att för den skull tappa i ämnesmässig tyngd.

 

Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet

Behandlingen av miljöfrågor i ett företag eller organisation är utan tvekan en fråga om profil och varumärke. Vi ska verka stärkande i det arbetet. När vi åtar oss ett projekt är det för att vi tror på det och dig som kund. När vi tror på ett projekt ökar självklart förutsättningen för att slutresultatet ska bli bra. Det kan hända att vi ställer en del besvärliga frågor i början av ett projekt men de har ett gott syfte.
I början av ett projekt gör vi en total analys av vad vi tror kommer att behövas. Det är ett förebyggande arbetssätt som skapar lönsamhet i de flesta fallen för kunden. Det finns inget så kostsamt i projekt som att göra omtag, få förskjutna tidplaner och hantera onödiga konflikter.

 

Kvalitet ut i fingerspetsarna

Calluna var den första naturmiljökonsulten att både kvalitets- och miljöcertifiera sig. Vår syn på att skapa hög kvalitet ska genomsyra hela arbetet från offerten till leverans och det ska märkas hos kunden. Det finns två aspekter på kvalitet som är extra viktiga. Den första är att kunden ska kunna lita på att våra utredningar och expertutlåtanden håller tillräcklig kvalitet och den andra är att vi håller tiderna. Ofta förändras projekt men vi ska då flagga för det så snart det uppstår.

 

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade

Miljö och kvalitet är två grundläggande begrepp. Vi är därför miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. Alla våra projekt kvalitetssäkras genom att de drivs enligt väl inarbetade projektstyrningsrutiner.

 

Vi är ackrediterade

Vi är ackrediterade (ackrediteringsnummer 1959) för följande metoder:

  • ett flertal metoder rörande provtagning av olika typer av vatten, plankton, sediment, bottenfauna och fisk, i både rinnande vatten, sjöar och i flera fall marina miljöer (ISO/IEC 17025:2005)
  • naturvärdesinventering för terrestra naturtyper samt stränder enligt svensk standard (ISO/IEC 17020:2012)