Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

BOTTENFAUNA- OCH VATTENVÄXTUNDERSÖKNINGAR
Andreas Brutemark
Affärsområdeschef Miljöövervakning - mark och vatten, laboratorieansvarig
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0702-81 82 77

Undersökningar av bottenfauna och vattenväxter

 

Bottenfaunaprovtagning

Bottenfaunaprover kan tas i rinnande vatten, i sjöars strandzoner, på djupare bottnar i sjöar eller kustvatten. Syftet kan vara att bedöma försurningspåverkan eller påverkan av organiska föroreningar eller andra miljögifter. Vid bedömning av miljögifter kan mundelar av fjädermygglarver undersökas särskilt. Syftet kan också vara att göra en naturvärdesbedömning, det vill säga bedöma om det finns sällsynta eller hotade arter. 

 

Växtundersökningar

Kartering av makrofyter eller makroalger sker med vattenkikare, kratta eller genom snorkling eller dykning beroende på vattendjup och om det är i sötvatten eller brackvatten.Syftet är ofta att bedöma om det finns känsliga arter som indikerar god vattenkvalitet eller högt naturvärde. Vattenmossa kan användas för analys av metaller i vattendrag.

 

Påväxtalger i rinnande vatten

Kiselalger är en god indikator på försurning och övergödning i vattendrag och är ett bra komplement till vattenkemisk provtagning.