Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Kontrollprogram och miljöövervakning

 

Egenkontrollprogram

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana effekter. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror helt på verksamhetens storlek. För muddring eller grävning kan det innebära att verksamhetsutövaren måste känna till följande:

  • Kräver verksamheten anmälan eller tillstånd?
  • Finns det några föroreningar inom arbetsområdet?
  • Hur djupt man får muddra/rensa?
  • Hur begränsar man skadeverkningarna från sin verksamhet?
  • Hur återställer man platsen då verksamheten avslutats?

Calluna har gedigen erfarenhet och kunskap om de krav som ställs. Vi kan ta fram ett passande förslag och föranka det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.

 

Miljöövervakning i naturmiljöer

Vi genomför även miljöövervakning i många olika naturmiljöer och av många organismgrupper. Vi har arbetat med allt från fladdermöss och dagfjärilar till bottenfauna och makroalger. Vi är väl förtrogna med den nationella miljöövervakningsmetodiken och har också varit med och utarbetat kriterier för miljöövervakning av eklandskapet.