VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > RECIPIENTKONTROLL I VATTEN

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Recipientkontroll i vatten

 

Unikt samarbete

Genom ett unikt samarbete, som branschen inte tidigare sett, med partners som är specialister inom sina respektive områden kan Calluna, Eurofins och DHL nu erbjuda marknadens mest optimala program för recipientkontroll.

  • Calluna är Sveriges ledande naturmiljökonsult och erbjuder bland annat egenkontrollprogram, provtagning med erfarna och ackrediterade provtagare som nyttjar modern utrustning samt, rapporter som sammanställs av kunnig personal. Vi kan utöver detta erbjuda en lättillgänglig information som beskriver utvecklingen och målsättningen med åtgärderna kring det aktuella vattnet.
  • Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 9500 anställda i 30 länder över hela världen. Med hög kvalitet och stort fokus på kundvård erbjuder vi ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar - lantbruk, livsmedel och miljö.
  • DHL är ett av världens ledande transportföretag med en unik produkt framtagen för att passa behovet inom analys/provtagnings-Sverige. DHL är vår samarbetspartner när det gäller logistiken och således den som ser till att nödvändigt material når rätt provtagare och att prover kommer till laboratoriet. 

Var och en för sig är vi specialister inom våra respektive områden och tillsammans skapar vi en unik bredd som ger dig som kund en möjlighet att få en komplett lösning för recipientkontroll av ert vatten. Vi ser till att hanteringen och kontrollen av ert vatten flyter på! 

Egenkontrollprogram

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana effekter. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror helt på verksamhetens storlek. För muddring eller grävning kan det innebära det att verksamhetsutövaren måste känna till följande:

  • Om verksamheten kräver anmälan eller tillstånd
  • Om det finns några föroreningar inom arbetsområdet
  • Hur djupt man får muddra/rensa
  • Hur man begränsar skadeverkningarna från sin verksamhet
  • Hur man återställer platsen då verksamheten avslutats

Calluna har gedigen erfarenhet och kunskap om de krav som ställs och kan ta fram ett passande förslag och föranka det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.

 

Provtagning

Calluna har konsulter med lång erfarenhet av att arbeta i vattenmiljöer, både i söt- och brackvatten. Vi har resurser att utföra de flesta provtagningar så som vattenprovtagning, sedimentprovtagning, planktonprovtagning, bottenfaunaundersökningar, elfisken, nätprovfisken, slamprovtagning etc.  Vi har även utbildade dykare som kan inventera exempelvis undervattensvegetation och musselförekomster. I Stockholm har vi en större arbetsbåt (XP 980) som gör det möjligt att utföra provtagningar även längre ut i kustbandet.

Vi har stor geografisk täckning med konsulter från Gävle till Skåne vilket gör att vi klarar att utföra provtagningar i hela södra Sverige.

 

Analys

Eurofins erbjuder kunder inom vattenvård ett basutbud med bland annat kemisk och mikrobiologisk recipientkontroll för olika vatten, samt biologiska analyser som exempelvis, bottenfauna, växtplankton, kiselalger och sedimentundersökningar. Man kan också erbjuda analys av läkemedelsrester och bekämpningsmedel i vatten, vattendirektivets 33 prioriterade ämnen liksom farliga mikroorganismer. Analyserna utförs av utbildad, kunnig personal på något av våra ackrediterade laboratorier. Ni kan kontinuerligt följa era analyssvar via ett webb-baserat onlinesystem.

 

Rapport

Callunas rapporter håller alltid mycket hög kvalitet. Vi har personal med såväl mångårig erfarenhet som gedigen kunskap som garanterar kvaliteten på resultatet. Vi utvärderar ofta utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav och har statistisk kompetens för mer avancerade analyser. Redovisning sker pedagogiskt utifrån kundens behov. Vår strävan är alltid att ta med så mycket av analys och slutsatser som möjligt för att vår kund skall få ut maximalt värde av kontrollinsatsen. Callunas helhetssyn på ekosystemen inriktat på att minska effekterna på recipienterna är en viktig del i detta. Vi erbjuder avancerade GIS-tjänster.