VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > KONTROLLPROGRAM

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Kontrollprogram

Kontrollprogram förekommer i vitt skilda verksamheter men gemensamt är att de är till för att följa upp en miljöpåverkan eller en miljöförbättrande åtgärd. Några exempel på kontrollprogram som Calluna varit med att ta fram och genomföra är:

Fåglar vid Jönköpings flygplats. Jönköping airport ligger nära det stora naturskyddade området Dumme mosse och när flygplatsen erhöll sitt nya tillstånd för verksamheten behövde man genomföra ett kontrollprogram för bullerpåverkan av fåglar.
Calluna tog fram både programmet och har sedan genomfört uppföljningen.

Rv 50 över Motala ström/Motalaviken i Vättern. Åt Trafikverket (Vägverket) tog Calluna fram ett kontrollprogram för både de känsliga vattenmiljöerna och fågelliv och närliggande naturområden.

Kalkkärret Södra Freberga. När dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg skulle genomföras riskerade detta att påverka en mycket känslig rikkärrsmiljö med många hotade orkidéer, mossor och snäckor. I syfte att följa miljöpåverkan tog Calluna fram ett kontrollprogram som sedan godkändes av länsstyrelsen. Efter detta har Calluna ansvarat för själva genomförandet av
uppföljningen.

Kontrollprogram för täkter: Vid täkttillstånd är det vanligt att verksamhetsutövaren åläggs att ta fram ett kontrollprogram. Calluna har tagit fram ett 20-tal kontrollprogram och sedan tagit hand om den efterföljande egenkontrollen med miljörapporter och provtagning och mätning.

Tinnerbäcken – kontrollprogram för vattenverksamhet: När Linköpings kommun bestämde sig för att restaurera delar av Tinnerbäckens vattensystem där bl a återställandet av Rosenkällasjön ingick fick Calluna ansvaret för att ta fram och genomföra ett kontrollprogram.